Det er mange feilkilder forbundet med å måle blodtrykket hos legen. Blant annet kan det ha betydning når på døgnet man måler. Samtidig kan mange bli stresset av omstendighetene, slik at blodtrykket blir høyere enn det normalt sett er. Derfor vil det være mer nøyaktig å måle blodtrykket gjentatte ganger gjennom døgnet, men metodene som finnes for dette i dag har også vesentlige begrensninger. For det første krever det at man går med utstyret i snor rundt halsen og en blodtrykksmansjett rundt overarma hele døgnet, noe som både kan være upraktisk og ubehagelig, og ikke minst forstyrre søvnrytmen om natta. Dessuten må man sitte i ro mens blodtrykket måles, noe som skjer noen få ganger i timen, og målingene begrenser derfor muligheten til å gjennomføre dagligdagse aktiviteter.

«Pulsbelte»

Forskere ved SINTEF Digital (tidligere SINTEF IKT) i Oslo har utviklet helt nytt utstyr som kan måle blodtrykket trådløst og kontinuerlig både ved hvile og under aktivitet. IsenseU-BP+ er et slags pulsbelte med tre ekstra elektroder, ulike sensorer, internminne, temperaturmåler og programvare som gir trådløs overføring via Bluetooth. Beltet er nå testet i en studie på 18 britiske pasienter med fettlever.

– Resultatene er lovende, og tyder på at det er mulig å måle blodtrykket kontinuerlig og pålitelig over lengre perioder uten å forstyrre pasienten. Utstyret må imidlertid videreutvikles, slik av den optiske sensoren og robustheten blir ytterligere forbedret, sier Trine Seeberg fra SINTEF, som er studiens førsteforfatter.

IsenseU-BP+ kombinerer EKG-signaler, impedanskardiografi og fotopletysmografi til å måle pulstransittiden, nærmere bestemt tiden en pulsbølge bruker på å bevege seg mellom åpningen av aortaklaffen og en av de store arteriene i brystet. Dette målet kan benyttes til å estimere blodtrykket. Forskerne gjennomførte til sammen 23 tester fordelt på de 18 britiske pasientene, som inkluderte personer av begge kjønn, i alle aldre, og med svært varierende BMI.

– Beltet er justerbart og elektrodene kan plasserers fritt. Det passer derfor godt til de fleste, uansett kroppsform. IsenseU-BP+ gav stabile og gode målinger av pulstransittiden for de aller fleste pasientene, spesielt ved hvile, sier Seeberg. Under fysisk aktivitet ble signalet noe mer forstyrret, og forskerne foreslår at man i framtida kan benytte de innebygde aktivitetssensorene til å finne ut når det egner seg best å gjennomføre blodtrykksmålinger.

Samsvarte med vanlige blodtrykksmålinger

Blodtrykket ble beregnet seks ganger før, under og etter en 60 minutter lang treningsøkt på ergometersykkel. Resultatene ble sammenlignet med samtidige målinger av blodtrykket ved hjelp av blodtrykksmansjett.

– Det var godt samsvar mellom målemetodene når det gjaldt både det systoliske blodtrykket og det gjennomsnittlige arterietrykket for mange av deltakerne. Utstyret var derimot dårlig egnet til å måle det diastoliske blodtrykket, sier Seeberg.

Hun understreker videre at vurderingen av målingene under aktivitet begrenses av at det ikke finnes gode referansemetoder å sammenligne med, ettersom det er en betydelig feilmargin knyttet til blodtrykksmålinger med mansjett under fysiske anstrengelser. Forskerne hadde klare indikasjoner på at unøyaktige målinger fra mansjetten bidro til de fleste tilfellene der blodtrykket samsvarte dårlig med blodtrykket målt med IsenseU-BP+.

Leave a reply