Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsaken etter nyretransplantasjon hos pasienter med type 1-diabetes. Forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har gjennomført en studie som viser at risikoen for hjerte- og karrelatert død er redusert hvis pasientene får transplantert bukspyttkjertel i tillegg til nyre.

I studien ble dødeligheten hos 256 pasienter som hadde fått kombinert nyre- og bukspyttkjerteltransplantasjon mellom 1983 og 2012 sammenlignet med 230 pasienter som kun hadde fått ny nyre. Pasienter med type 1-diabetes og alvorlig nyresvikt som er yngre enn 55 år og som har lav sykelighet kan bli transplantert med bukspyttkjertel i tillegg til nyre. For å få et best mulig sammenligningsgrunnlag (alder og sykelighet), inkluderte forskerne derfor bare diabetespasienter som fikk nyre fra en levende donor i kontrollgruppa. Transplantasjon med nyre fra levende donor gir generelt bedre resultater sammenlignet med transplantasjon med nyre fra avdød donor.

I løpet av oppfølgingsperioden fra 1983 og til med 2014 døde 100 pasienter i kombinasjonsgruppa og 128 i nyregruppa. Etter å ha justert for faktorer som kan påvirke dødeligheten, var risikoen for å dø som følge av hjerte- og karsykdom signifikant lavere blant pasientene som fikk kombinert nyre- og bukspyttkjerteltransplantasjon (37% risikoreduksjon). Ved type 1-diabetes slutter bukspyttkjertelen å produsere insulin, og det gir høyt blodsukker. Høyt blodsukker over tid er skadelig for blant annet hjerte og blodårer. Årsaken til at en kombinert transplantasjon kan bedre leveutsiktene for pasientene er trolig at den transplanterte bukspyttkjertelen normaliserer blodsukkeret i større grad enn injeksjoner med insulin.

44 av pasientene opplevde svikt i den nye bukspyttkjertelen innen et år. Hos disse var dødeligheten signifikant høyere enn hos de øvrige pasientene som gjennomgikk kombinert transplantasjon. Studien viste også at dødeligheten var markant lavere etter år 2000 sammenlignet med tiårene før, noe som sannsynligvis skyldes bedret operasjonsteknikk, immunsuppresjon og bedre behandling og oppfølging av pasientene.

Leave a reply