Om lag 65.000 nordmenn lever med atrieflimmer. Slike hjerterytmeforstyrrelser innebærer betydelig forhøyet risiko for hjerneslag, som er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge. Pasienter med atrieflimmer og minst én annen risikofaktor for slag anbefales å bruke blodfortynnende medisiner. Man antar at 70–80 % av alle som har atrieflimmer i Norge kvalifiserer til slik behandling.

Tradisjonelt er det warfarin som har blitt brukt, men dette legemiddelet kan gi økt risiko for blødninger, og krever derfor tett oppfølging av hver enkelt pasient. De senere årene har legemiddelet fått konkurranse av tre antikoagulanter som reduserer risikoen for blødning betraktelig. Disse er henholdsvis dabigatran, rivaroxaban og apixaban.

En studie fra Universitetet i Oslo sammenlignet kostnadseffektiviteten av de fire legemidlene i Norge. Forskerne laget en sannsynlighetsmodell for resten av livsløpet til 75 år gamle pasienter med atrieflimmer og middels eller svært forhøyet risiko for hjerneslag. I modellen ble den årlige sannsynligheten for fem ulike utfall (hjerneslag, hjerneblødning, større mageblødning, hjerteinfarkt og hjertesvikt) lagt inn for hvert legemiddel basert i hovedsak på info fra tilgjengelige registre og resultater fra tidligere forskning.

Ifølge modellen kan alle de tre nye legemidlene kan regnes som kostnadseffektive sammenlignet med warfarin sett i et norsk perspektiv. Ved bruk av dabigatran anbefales det å redusere den daglige dosen fra 150 til 110 mg ved fylte 80 år, og for høyrisikopasientene viste modellen at dette legemiddelet var mest kostnadseffektivt. Det skyldes i hovedsak at legemidlet er mer effektivt enn de andre legemidlene for å hindre hjerneslag og hjerneblødning, noe som overkompenserer for den økte risikoen for mageblødninger og hjerteinfarkt sammenlignet med warfarin og apixaban.

For pasientene som hadde lavere risiko for slag var forskjellene mellom dabigatran og apixaban kun marginale. Apixaban er også det eneste av de tre nye legemidlene som gir redusert risiko for samtlige fem utfall i modellen sammenlignet med warfarin. Forskerne konkluderte med at dabigatran (når dosen justeres ned ved økt alder) og apixaban er de to alternative blodfortynnende legemidlene som trolig er mest kostnadseffektive for norske pasienter med atrieflimmer og forhøyet risiko for slag. I en rapport laget på oppdrag fra Statens Legemiddelverk understreker de at konklusjonene er svært usikre og kan endres hvis forutsetningene i modellen endres.