Etter et akutt hjerteinfarkt dannes det arr i den delen av hjertet som er rammet. Plasseringen og størrelsen på arrene har avgjørende betydning for den videre prognosen og behandlingen, og det er derfor viktig å kunne lokalisere og karakterisere arrdannelsen best mulig. I undersøkelsen av arr på hjertet er det vanlig å benytte bildeteknikker som deler hjertet inn i 17 segmenter, og MR-bilder er mye brukt i denne sammenhengen. Imidlertid krever analyser av disse bildene en del manuelt arbeid som både forutsetter god kunnskap og er tidkrevende og vanskelig å gjennomføre i den kliniske arbeidshverdagen. Nå har forskere ved Stavanger universitetssykehus og Universitetet i Stavanger utviklet og evaluert effekten av en ny, automatisk metode for å analysere arrdannelsen i hjertet etter et hjerteinfarkt.

Forskerne evaluerte metoden opp mot manuell vurdering av MR-bilder av hjertet hos 34 pasienter som ett år tidligere hadde blitt behandlet for et akutt STEMI-infarkt forårsaket av blokkering i én av kransårene. Det var svært godt samsvar mellom de to metodene for de fleste av de 16 segmentene som kunne vurderes med den automatiske metoden, noe som gjaldt uavhengig av hvilken kransåre som var berørt. Dermed kunne forskerne konkludere med at den automatiske metoden er godt egnet til å vurdere arret som oppstår i forbindelse med et hjerteinfarkt, både med tanke på hvor det er og hvor omfangsrikt det er.

Fortsatt kreves manuell oppmerking av hinnene som omslutter hjertemuskulaturen (endokard og epikard), men det jobbes med nye dataprogrammer som kan gjøre også dette automatisk. I tillegg kan ikke metoden evaluere arrdannelsen i det 17. segmentet av hjertet. Likevel konkluderer forskerne med at deres automatiske metode kan gi raske og pålitelige målinger av det infarktrammede området, noe som blant annet kan ha betydning i vurderingen av framtidig risiko for hjertesvikt og livstruende ventrikkelarytmier.

Leave a reply