Under en hjerteoperasjon stanses som regel hjertet mens pasienten er koblet til en hjerte-lunge-maskin. Stadig flere av de som opereres er eldre med komplisert hjertesykdom, noe som ofte krever kompleks og langvarig kirurgi. Det er viktig å utvikle metoder som kan beskytte det stansede hjertet i størst mulig grad mens operasjonen pågår. Den vanligste metoden for å lamme hjertet og senke oksygenbehovet er depolariserende kaliumbasert oksygenert blodkardioplegi, hvor man gjentatte ganger skyller gjennom kransarteriene og hjertemuskulaturen med kaldt oksygenrikt blod tilsatt kalium. En ny studie fra Bergen indikerer nå at en hyperpolariserende metode hvor det oksygenrike blodet i stedet tilføres betablokkeren esmolol, adenosin og magnesium kan være et minst like godt alternativ.

Forskerne benyttet 20 griser i eksperimentene, og halvparten fikk polariserende kardioplegisk hjertestans med den eksperimentelle metoden i en time, mens den andre halvparten fikk depolariserende kardioplegisk hjertestans. Forskerne undersøkte hjertefunksjonen til grisene ved hjelp av såkalte trykk-volumsløyfer og hjerteultralyd, samt hentet ut biopsier fra grisehjertene. Resultatene viste at den polariserende metoden beskyttet hjertet i tilsvarende grad som den kaliumbaserte metoden, og at sammentrekningsegenskapene til venstre hjertekammer tre timer etter avsluttet operasjon var bedre blant grisene som fikk den eksperimentelle behandlingen. Nivåene av hjerteskademarkøren troponin T var lik i begge gruppene i timene etter operasjonen.

Forskerne konkluderer med at den nye metoden med esmolol, adenosin og magnesium ikke ser ut til å være dårligere enn dagens standardmetode for kardioplegisk hjertestans, og at det kan innledes kliniske forsøk under kirurgi på hjertepasienter for å evaluere metoden også på mennesker.

Les også: Hjertefunksjonen etter kirurgi bevares med betablokkeren esmolol

Leave a reply