DISTINCT-studien inkluderte 1381 pasienter med et diastolisk blodtrykk mellom 95 og 110 mmHg, og omfattet til sammen 131 forskningssentre over hele verden. Både nifidepin (markedsført som Adalat) og candesartan (markedsført blant annet som Atacand) er legemidler for å senke blodtrykket, og DISTINCT viste at en kombinasjon av begge legemidlene var mer effektivt enn å ta kun én av medisinene. Ingen norske pasienter var involvert i studien, men blodtrykksekspert Sverre Erik Kjeldsen ved Oslo universitetssykehus er førsteforfatter for flere av artiklene som er publisert fra DISTINCT.

I studien ble de 1381 deltakerne tilfeldig fordelt til 16 grupper, hvorav åtte fikk ulike doser av kombinasjonsbehandlingen, fire fikk ulike doser nifedipin, tre fikk ulike doser candesartan, og den siste gruppa fikk juksemedisin. Studieperioden varte i åtte uker, og i løpet av disse ukene ble blodtrykket til de 1259 deltakere som fullførte studien målt seks ganger. Det viste seg at de høyeste dosene av hver medisin gav størst effekt på blodtrykket, og at kombinasjonsbehandlingen reduserte både det systoliske og diastoliske blodtrykket mer enn legemidlene gjorde hver for seg. En signifikant høyere andel av de som fikk kombinasjonsbehandlingen nådde også blodtrykksmålet på 140/90 mmHg, og de gjorde det i tillegg i løpet av kortere tid enn i de øvrige gruppene.

Les også: Hvor langt ned bør høyt blodtrykk medisineres?

En ny artikkel som nå er publisert online i The Journal of Clinical Pharmacology viser at de fordelaktige effektene av kombinasjonen nifidepin/candesartan både gjaldt for deltakere som hadde lavere systolisk blodtrykk enn 160 mmHg, og for deltakere som hadde høyere systolisk blodtrykk enn 160 mmHg før intervensjonsperioden. Tilsvarende var kombinasjonen mer effektiv enn enkeltmedisinene både ved diastolisk blodtrykk høyere og lavere enn 100 mmHg. Funnene støtter dermed bruken av slik kombinasjonsbehandling ved både mild og moderat hypertensjon, hvor effektiv normalisering av blodtrykket er viktig for å redusere risikoen for hjerte- og karrelaterte sykdomshendelser.

Nifidepin er en kalisumblokker, som motvirker at blodårene trekker seg sammen ved å hindre at kalsium strømmer inn i de glatte muskelcellene i årene. Candesartan er på sin side en angiotensin-II-blokker som hindrer den blodtrykksøkende virkningen av hormonet angiotensin II. Tidligere har studier vist at en kombinasjonsbehandling med en kalsiumblokker og en ACE-hemmer, en tredje type blodtrykksmedisiner, er optimalt for å hindre hjerte- og karhendelser hos pasienter med høyt blodtrykk. Samtidig har studier indikert at angiotensin-II-blokkere kan være et tryggere alternativ for høyrisikopasienter enn ACE-hemmere, noe som muligens kan tale for at en kombinasjonsmedisin som i denne studien er gunstigere enn medikamenter som kombinerer kalsiumblokkere og ACE-hemmere.

Leave a reply