Hjerte- og karsykdom er den vanligste årsaken til død og sykelighet blant pasienter som har gjennomgått en nyretransplantasjon. Mange transplantasjonspasienter har økt venstre hovedkammer-masse som følge av høyt blodtrykk, og bruk av kalsineurinhemmere i etterkant av transplantasjonen kan øke risikoen for høyt blodtrykk. I CENTRAL-studien så forskere at man trygt kunne kutte ut kalsineurinhemmere til fordel for mTOR-hemmeren everolimus sju uker etter gjennomført transplantasjon, og at det var forbundet med bedre nyrefunksjon for pasientene.

I substudier av CENTRAL-studien har forskerne blant annet undersøkt om denne behandlingsmetoden også kan ha betydning for hjertefunksjonen. Forskerne har tidligere rapportert at det ikke var noen forskjell i endring i hjertefunksjonen etter ett år blant pasienter som fikk den eksperimentelle behandlingen, sammenlignet med pasienter som fortsatte på kalsineurinhemmeren ciklosporin. Nå har de publisert en ny studie som viser at det samme gjelder også tre år etter en nyretransplantasjon.

39 av 63 inkluderte pasienter fullførte den treårige oppfølgingsperioden. I begge gruppene var andelen med økt venstre hovedkammer-masse redusert etter tre år, men det var ingen forskjell mellom de to behandlingsmetodene. Det var enkelte tegn til at den diastoliske hjertefunksjonen ble mer forbedret i everolimus-gruppa enn i ciklosporin-gruppa, mens det ikke var noen forskjell mellom gruppene når det gjaldt effekten på hjertets pumpefunksjon (den systoliske funksjonen). Blodtrykket var redusert og kolesterolprofilen var forbedret etter tre år, men heller ikke disse variablene hadde endret seg mer i den ene enn i den andre gruppa.

Forskerne understreker at studien har for få deltakere til å trekke definitive konklusjoner, men den indikerer like fullt at det ikke er klinisk relevante forskjeller på hjertets respons på de to ulike behandlingsmetodene etter nyretransplantasjon.

Les også: Ny behandling kan forlenge livet etter hjertetransplantasjon

Leave a reply