Alle som går gjennom en hjertetransplantasjon må behandles med immundempende medikamenter for å hindre at kroppen støter fra seg det nye hjertet. SCHEDULE-studien har vist at pasientene bevarer nyrefunksjonen bedre og reduserer forkalkning av de store blodårene i det nye hjertet dersom kalsineurinhemmeren ciklosporin på et tidlig tidspunkt etter transplantasjonen fjernes fra behandlingen til fordel for mTOR-hemmeren everolimus. Etter transplantasjonen kan det imidlertid også utvikle seg forandringer og forsnevringer i de små blodårene som forsyner hjertet med blod. Nå viser en substudie av SCHEDULE at det heller ikke er noe som tyder på mer småkarsykdom som følge av den alternative behandlingsmetoden.

70 transplantasjonspasienter ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet ble inkludert i studien. Pasientene var tilfeldig fordelt til en av de to behandlingsmetodene. Indeks for mikrovaskulær motstand (IMR) er et redskap for å vurdere funksjonen i de små blodårene i hjertet, og baserer seg på målinger av blodstrømshastighet og trykkforhold i kransarteriene. Ett år etter transplantasjonen var det ingen forskjell i IMR mellom de to gruppene, og IMR hadde heller ikke forandret seg ulikt i de to gruppene i løpet av året. Dermed kunne forskerne konkludere med at tidlig overgang fra ciklosporinbasert immunsuppresjon til everolimusbasert behandling etter hjertetransplantasjon ikke førte til forskjeller i den mikrovaskulære funksjonen vurdert med IMR.

Les også Hjertebloggens andre saker fra SCHEDULE-studien:

Ny behandlingsmetode kan forlenge livet etter hjertetransplantasjon

Ny behandlingsmetode reduserer koronarsykdom etter hjertetransplantasjon

God langtidseffekt av ny behandlingsmetode for hjertetransplanterte

Ny behandlingsmetode for hjertetransplanterte gav ikke flere sårkomplikasjoner

Forenklet metode kan måle motstand i hjertets små blodårer etter transplantasjon

 

Leave a reply