Ca. 500 barn fødes hvert år med feil på hjertet i Norge. 20–25 % av disse har en kompleks hjertefeil som blant annet involverer pulmonalklaffen, som skal sørge for at blodet går riktig vei fra høyre hjertekammer og ut i lungekretsløpet. Tilstanden krever en hjelpeoperasjon allerede som nyfødt, og fra tre måneders alder gjøres en ny operasjon ved at det enten settes inn en kunstig pulmonalklaff eller en «kanal» som sørger for at blodet beveger seg i riktig retning. Etter hvert som pasientene vokser blir imidlertid kanalen for liten, eller den kunstige hjerteklaffen forkalkes og skaper lekkasje, noe som fordrer nye operasjoner gjennom hele livet.

Behandlingsrevolusjonen de siste tiårene har ført til at 90 % av alle som fødes med hjertefeil lever et tilnærmet normalt liv. Dette betyr også at en økende andel av befolkninga lever med slike defekter. Dessverre vil mange som vokser opp med pulmonal klaffesykdom oppleve at de ikke strekker til i fysiske og sosiale aktiviteter, og gjentatte store operasjoner kan bidra til å forsterke dette inntrykket.

Perkutan kateterbasert innsetting av kunstig pulmonalklaff er et nytt behandlingssupplement til åpen hjertekirurgi for et økende antall i denne pasientgruppa. Teknikken innebærer å føre den kunstige klaffen til hjertet gjennom et kateter fra en vene i lysken eller halsen. Forskere fra Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus har nå undersøkt hvordan pasientene opplever denne behandlingsmetoden.

Hun fortalte at hun heller vil ha 10–20 nye sår i lysken enn én ny åpen hjerteoperasjon.

Far til pasient

Forskerne dybdeintervjuet ti pasienter mellom 7 og 30 år, i tillegg til deres nærmeste slektninger. Pasientene la i hovedsak vekt på hvor raskt de kunne ta kontroll og komme tilbake til sitt vanlige liv både fysisk og psykisk etter behandlinga, uten smertene de forbandt med kirurgi. Også slektningene påpekte hvor raskt familien kom tilbake i normal gjenge, og satte pris på at de ikke måtte ta fri fra jobb over en lengre periode. Foreldre verdsatte også at metoden var forbundet med langt mindre smerter enn kirurgi.

Studien viser eksempler på hvordan perkutan kateterbasert innsetting av kunstig pulmonalklaff kan bidra til å lette hverdagen og bedre livskvaliteten for unge med medfødt hjertefeil og familien deres, sammenlignet med åpen hjertekirurgi.

Leave a reply