Mellom seks og sju millioner dødsfall i verden hvert år kan relateres til lavt inntak av frukt og grønnsaker. I Myanmar spiser flere enn åtte av ti kvinner og menn mindre frukt og grønt enn de fem om dagen som er anbefalt. MY-NORTH-prosjektet har som mål å bygge kompetanse innen medisinsk forskning og undervisning i Myanmar. Den nye Norad-finansierte studien har undersøkt nærmere 1500 kvinner og menn i regionen nær hovedstaden Yangon, og kobler blant annet lavt frukt- og grønnsaksinntak til forhøyede triglyseridnivåer i blodet hos både kvinner og menn.

– Resultatene våre bekrefter at et lav inntak at frukt og grønt kan være en viktig risikofaktor for livsstilssykdommer, sier førsteforfatter Marte Kjøllesdal ved Universitetet i Oslo

Under én porsjon frukt i snitt

Deltakerne i studien var mellom 25 og 74 år gamle, og halvparten var fra urbane strøk. De rapporterte i snitt at de spiste mindre enn én porsjon frukt og mellom én og to porsjoner grønnsaker hver dag. Studien bekrefter dermed at det gjennomsnittlige inntaket av frukt og grønnsaker i området er lavere enn anbefalingene. De som bodde i urbane strøk hadde et noe høyere inntak enn de som bodde på bygda, spesielt når det gjaldt grønnsaker. Personer med høyere utdanning spiste også mer frukt og grønt enn personer med lavere utdanning.

– Myanmar er et jordbruksland med mye billig fersk frukt og grønnsaker tilgjengelig. Likevel er disse resultatene som forventet basert på tidligere studier, sier Kjøllesdal.

Høyere kolesterol uten frukt for kvinner

I tillegg til å svare på et spørreskjema om seg selv og sine levevaner, fikk deltakerne målt mange av de tradisjonelle risikofaktorene for hjerte- og karsykdom. Det viste seg at kvinner som spiste to eller flere porsjoner frukt og grønt hver dag hadde lavere kolesterolnivåer i blodet enn kvinner som spiste mindre frukt og grønt. Dette gjaldt selv etter at forskerne hadde justert analysene for forskjeller mellom de som spiste mye og lite frukt og grønnsaker når det gjaldt alder, bosted, utdanning, inntekt, røyking og fysisk inaktivitet. For øvrig kunne ikke forskerne påvise noen statistisk sikker sammenheng mellom hvor mye frukt og grønt deltakerne spiste og verken BMI, midje-hoftemål, blodsukkernivåer, blodtrykk eller nivåene av triglyserider i blodet.

Imidlertid var det en sammenheng mellom lavt frukt- og grøntinntak og det som anses å være risikabelt høye nivåer av triglyserider. Da forskerne delte opp deltakerne ut fra om de hadde sunne eller usune nivåer av triglyserider, viste det seg at de som spiste minst to porsjoner frukt og grønnsaker hadde 28 % lavere sannsynlighet enn de som spiste mindre. Det var derimot ingen statistisk signifikant sammenheng mellom lavt inntak av frukt og grønt og henholdsvis overvekt, magefedme, diabetes eller høyt blodtrykk.

– Flere faktorer vi ikke hadde mulighet til å ta høyde for kan påvirke sammenhengen mellom inntak av frukt og grønt og risikofaktorer for sykdom. For eksempel kan det tenkes at de som spiser mest frukt og grønnsaker også spiser mest mat totalt sett, også når det gjelder usunne matvarer. Vi hadde dessuten ikke informasjon om hvilke typer frukt og grønnsaker deltakerne spiste eller hvordan de ble tilberedt. I Myanmar er det vanlig å bruke salt fiskesaus i mange matretter, og vitamininnholdet i grønnsaker reduseres når de blir kokt eller stekt. Dette kan være mulig forklaringer på at vi ikke fant sammenheng mellom inntaket av frukt og grønnsaker og flere av risikofaktorene vi undersøkte, sier Kjøllesdal.

Artikkelen som nå er publisert i tidsskriftet BMJ Open er et resultat av et kurs i å skrive vitenskapelige publikasjoner som ble holdt i Myanmar i 2015. Kursdeltakerne var delaktige i alle aspekter av skriving og analyser, og ble dermed medforfattere på artikkelen.

Leave a reply