Fra og med 2012 er Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister en del av det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser, og registrering av pasienter er en lovpålagt oppgave fra 1. januar 2013, for alle sykehus som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt og akutt hjerneslag. Nasjonale elektroniske løsninger for registrering er klare til bruk ved alle sykehus. Totalt 56 sykehus skal registrere i hjerteinfarktregister og per 30.11.12 har 22 sykehus begynt å registrere. Totalt 53 sykehus skal registrere i hjerneslagregister og har 23 sykehus begynt å registrere. For hvert av registrene har det blitt opprettet en rådgivningsgruppe.

Følgende register har også nasjonal godkjennelse fra Helse- og omsorgsdepartementet:

  • Norsk Karkirurgisk register-NORKAR
  • Nasjonalt register for invasiv kardiologi
  • Norsk hjertesviktregister

Følgende register har søkt om nasjonal status: Det norske hjertekirurgiregistret og Norsk hjertestansregister.

Registrene forventes å gi en bedre pasientbehandling, bedre datakvalitet, bedre oversikt over folkehelsen og bedre internasjonal forskning.

UNIKARD ser frem imot de første forskningsrapportene fra basis- og kvalitetsregistrene!

http://www.kvalitetsregistre.no/kvalitetsregistre/category7.html