Et nasjonalt hjerte- og karregister i Norge ble opprettet i 2012, og under dette registeret sorterer Norsk hjerneslagregister, som forplikter alle norske sykehus å registrere medisinske data om samtlige pasienter som legges inn med hjerneslag. Slike kvalitetsregistre kan være en uvurderlig kilde til informasjon som forbedrer både kunnskap om og behandling av ulike sykdommer, men verdien av registrene avhenger av at informasjonen både er korrekt og komplett registrert. Et nytt forskningsprosjekt har sett på hvordan opplysningene i Norsk hjerneslagregister samsvarer når det er flere forskjellige personer som legger inn informasjonen.

Sykehus i Midt-Norge

Et tilfeldig utvalg på 111 pasienter registrert i Norsk hjerneslagregister i 2012 ble inkludert i studien. Alle hadde vært lagt inn på sykehus i Trondheim, Levanger, Kristiansund eller Ålesund. Det er spesialiserte leger og sykepleiere som i første omgang fyller ut et skjema med pasientinformasjon og senere overfører informasjonen til Norsk hjerneslagregister via et lignende skjema på internett. I denne studien fikk en spesialsykepleier all nødvendig informasjon om pasientene, og på bakgrunn av det fylte hun inn opplysningene i registreringsskjemaet på nytt. Etterpå sammenlignet forskerne informasjonen fra sykepleieren med informasjonen som var registrert i Norsk hjerneslagregister.

Norsk hjerneslagregister inneholder blant annet informasjon om pasientenes funksjonelle status før hjerneslaget, tidligere sykehistorie og medisinbruk. For de fleste variablene på disse tre punktene viste studien svært godt samsvar mellom de to ulike registreringene. Det samme gjaldt opplysninger om hva slags type hjerneslag pasienten hadde, hvordan diagnosen ble stilt, hvilken behandling pasientene fikk og hvor de ble sendt da de ble skrevet ut av sykehuset. Også informasjonen om pasientenes symptomer i forkant av slaget var i stor grad lik, men det var mer moderat samsvar for enkelte variabler, for eksempel om pasienten våknet med slagsymptomer og om han/hun hadde problemer med å snakke ved ankomst sykehuset.

Mangler tidspunkt for mange slag

Forskerne avdekket imidlertid noen få, men potensielt viktige problemområder. Det var dårlig samsvar mellom registreringene for opplysninger om hvorvidt pasienten hadde blitt mobilisert utenfor senga i løpet av det første døgnet etter innleggelse, og for flere variabler om undersøkelser og kliniske funn i løpet av sykehusoppholdet. Samtidig manglet 40 % av registreringene i hjerneslagregisteret nøyaktige opplysninger om når slaget hadde funnet sted, noe som er en helt nødvendig opplysning for om pasientene kan behandles med trombolyse eller ikke.

– Vi må understreke at disse funnene er gjort ved fire sykehus i Midt-Norge, og derfor ikke nødvendigvis overførbare til nasjonalt nivå, sier førsteforfatter Torunn Varmdal, som er doktorgradsstipendiat ved NTNU.

Konklusjonen fra studien er likevel at de fleste opplysningene i Norsk hjerneslagregister er reproduserbare selv når forskjellige personer registrerer opplysningene. Størst rom for forbedring ser forskerne i den ufullstendige registreringen av når hjerneslaget skjedde, og de oppfordrer til tiltak for å ta tak i dette problemet.

Les også: Norske registre for hjerneslag er korrekte og komplette

Leave a reply