En betydelig andel av pasientene som blir behandlet for koronarsykdom rammes på nytt i løpet av få år. En av årsakene er at mange ikke klarer å endre til en livsstil som reduserer risikoen, og mange er heller ikke flinke nok til å ta medisinene de får foreskrevet. Det kan være mange barrierer som må brytes for å leve mer i tråd med retningslinjene for forebyggende tiltak hos pasienter med etablert koronarsykdom. I det nyoppstartede NOR-COR-prosjektet ser man på en lang rekke sosiodemografiske, medisinske og psykososiale faktorer som potensielt kan spille inn for om man klarer å forebygge videreutvikling av koronarsykdom.

Forskerne har inkludert 1127 pasienter som ble lagt inn ved sykehusene i Drammen og Vestfold med akutt hjerteinfarkt, eller etter behandling av koronarstenoser med utblokking (PCI) eller koronar bypass-operasjon mellom 2011 og 2014. Pasientene ble i etterkant innkalt til en klinisk undersøkelse med blodprøver og fylte ut et omfattende spørreskjema som omfattet blant annet spørsmål om motivasjon til livsstilsendringer, ønsker om videre oppfølging for sykdommer og tanker om hva som gjorde at akkurat de fikk koronarsykdom. Videre ble en rekke andre medisinske, psykososiale og livsstilsfaktorer kartlagt både fra spørreskjemaet og sykehusjournalen.

I første fase av studien ønsker forskerne å identifisere tidligere ukjente faktorer som kan ha betydning for om pasientene klarer å etterleve retningslinjene for å redusere de vanligste risikofaktorene for gjentatt koronarsykdom eller ikke. De to første studiene i prosjektet vil beskrive forekomsten av røyking, fysisk inaktivitet, overvekt/fedme, høyt kolesterol, høyt blodtrykk og høyt blodsukker hos pasientene, og sammenligne forekomsten i ulike risikogrupper (eldre, pasienter med tilleggssykdommer og pasienter som ikke deltar i rehabiliteringsprogrammer) og med data fra koronarpasienter i Europa for øvrig. I de seks påfølgende studiene vil forskerne beskrive hvordan de undersøkte variablene henger sammen med hver av de seks tradisjonelle risikofaktorer. En oppsummerende artikkel vil analysere hvorvidt de  aktuelle variablene har forskjellig betydning for de ulike risikofaktorene og hvordan disse samvirker. Basert på sammenhengene vil det foreslås skreddersydde intervensjoner for målrettet reduksjon av hver av de tradisjonelle risikofaktorene. 

I andre studiefase vil de teste hvorvidt et skreddersydd intervensjonsprogram basert på pasientenes underliggende problemer kan bidra til å redusere forekomsten av tradisjonelle risikofaktorer og dermed redusere risikoen for nye hendelser på sikt. På lengre sikt vil NOR-COR-prosjektet også bidra til flere prospektive observasjonsstudier ved å følge opp pasientene etter fem og ti år for å se på hvilke faktorer som har betydning for om de får henholdsvis nye koronare hendelser og død.

Studien kan gi større forståelse av underliggende faktorer som gjør at pasienter med koronarsykdom ikke følger retningslinjer som gir dem et sunnere liv og hindrer ny sykdom. På sikt vil funnene fra NOR-COR potensielt bidra til utviklingen av forebyggende oppfølgingsprogrammer ved utskrivelse etter hjerteinfarkt og/eller invasiv behandling av koronarstenoser basert på pasientenes egne behov og  atferds profil.

Leave a reply