Menn som opplever koronarsykdom har i større grad enn kvinner innsnevringer (stenoser) som hindrer blodflyten gjennom koronarårene. Likevel er den totale blodgjennomstrømningen i blodårene i hjertet lik for pasienter av begge kjønn. Nå viser det seg at til tross for færre innsnevringer er den totale mengden plakk i koronarårene tilsvarende stor hos kvinner og menn som opplever hjerteinfarkt uten elevasjon i ST-segmentet på et elektrokardiogram.

108 pasienter som ble undersøkt for slikt hjerteinfarkt på Haukeland universitetssykehus i 2008 ble inkludert i studien. Forskerne gjennomførte koronarangiografi for å undersøke plakkmengden, og hjerteultralyd med kontrastmiddel for å undersøke blodtilførselen til hjertemuskelen.

Det totale arealet med plakk var ikke forskjellig for menn og kvinner, selv om kvinnene sjeldnere hadde innsnevring av årene. For begge kjønnene var større areal med plakk forbundet med mer redusert blodstrøm til hjertemuskelen, og dette var uavhengig av om pasienten hadde en innsnevring av åren eller ikke. Forskerne undersøkte betydningen av slynger på årene for blodgjennomstrømningen, og fant ut at den totale plakkmengden ikke var større hos pasienter der blodet måtte gjennom flere brå svinger.

Studien demonstrerer at det totale plakkarealet i koronarårene er en viktig faktor for alvorlighetsgraden av redusert blodgjennomstrømning ved hjerteinfarkt uten ST-elevasjon.

Leave a reply