20–25 % av alle barn som fødes med hjertefeil har en kompleks hjertefeil som blant annet involverer pulmonalklaffen. Denne hjerteklaffen skal sørge for at blodet går riktig vei fra høyre hjertekammer og ut i lungekretsløpet. Tilstanden krever gjentatte implantasjoner av ny pulmonalklaff gjennom hele livet, ettersom den kunstige hjerteklaffen over tid forkalkes og skaper lekkasje.

Perkutan kateterbasert innsetting av kunstig pulmonalklaff er et nytt behandlingssupplement til åpen hjertekirurgi i denne pasientgruppa. Teknikken innebærer å føre den kunstige klaffen til hjertet gjennom et kateter fra en vene i lysken eller halsen. Denne nye studien fra Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus indikerer at den kateterbaserte metoden på sikt kan bli kostnadseffektiv sammenlignet med åpen operasjon.

Analysene baserer seg på 20 pasienter som fikk perkutan kateterbasert innsetting av kunstig pulmonalklaff og 14 pasienter som fikk ny klaff ved hjelp av åpen hjertekirurgi mellom 2011 og 2014. Pasientene var mellom 8 og 53 år. Nesten hele kostnaden ved det kateterbaserte inngrepet var knyttet til utstyret, nærmere bestemt den kunstige klaffen og stentene som ble benyttet. Dette kostet om lag 250 000 kroner per pasient. Dermed var utstyret fem ganger mer kostbart enn ved åpen hjertekirurgi, hvor dette bare representerte 13,5 % av de direkte kostnadene.

Hos de hjerteopererte stod behandling og pleie på sykehuset i dagene etter selve operasjonen for størsteparten av kostnadene. Slike postoperative utgifter var nærmere 150 000 kroner for hver av de 14 opererte pasientene, sammenlignet med kun 30 000 kroner etter det kateterbaserte inngrepet. Pasientene som fikk det kateterbaserte inngrepet kunne i gjennomsnitt skrives ut av sykehus etter drøyt to døgn, mens de klaffeopererte pasientene var på sykehuset i ti døgn i snitt.

I direkte utgifter totalt sett under sykeshusoppholdet var den kateterbaserte teknikken signifikant mer kostbar enn åpen kirurgi, til tross for at liggetida altså var betraktelig kortere. Forskerne understreker at man bør se på kostnadene hele det første året etter behandlingen for å få et mer fullstendig bilde. De konkluderer med at perkutan kateterbasert innsetting av kunstig pulmonalklaff kan bli den mest kostnadseffektive metoden for sykehusene etter hvert som metoden blir mer vanlig og prisen på utstyret reduseres.

Leave a reply