Studien baserer seg på Den andre helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2), som ble gjennomført mellom 1995 og 1997. 60 665 av deltakerne som ikke hadde hjertesvikt ble fulgt fram til utgangen av 2008. 1588 av dem utviklet hjertesvikt i løpet av perioden, og det viste seg at risikoen var høyest for de som sjelden eller aldri drakk alkohol, og for de som hadde et alkoholproblem.

Forskerne så både på hvor mye og hvor ofte deltakerne oppgav at de drakk alkohol. Nesten halvparten rapporterte at de sjelden eller aldri drakk, mens mindre enn én av ti drakk mer enn fem drinker i løpet av ei normal uke. Det viste seg at de som drakk mellom tre og fem drinker i uka hadde 33 % lavere sannsynlighet for å få hjertesvikt enn de som var avholds eller drakk sjelden. Også de som drakk mellom en halv og tre drinker i uka hadde signifikant redusert risiko. Over fem drinker i uka var også forbundet med redusert risiko, men resultatene var ikke signifikante, trolig på grunn av at disse kategoriene hadde relativt få deltakere. 

Videre viste det seg at jo oftere man drakk alkohol innenfor normale mengder, jo lavere var risikoen for hjertesvikt. De som drakk fem ganger eller mer i løpet av en måned hadde 21 % lavere risiko sammenlignet med avholdspersoner og de som drakk lite, mens de som drakk mellom én og fem ganger i måneden hadde 2 % mindre risiko. Resultatene var imidlertid ikke statistisk signifikante for noen av kategoriene.

Alle analysene var justert for en rekke faktorer som kan påvirke sammenhengen, nærmere bestemt forskjeller i alder og kjønn, utdanningsnivå, sivilstatus, røyking, fysisk aktivitet og BMI. Forskerne tok også høyde for at noen av avholdspersonene kunne være tidligere alkoholikere, uten at dette påvirket resultatene. Sammenhengen mellom alkohol og redusert risiko for hjertesvikt kunne heller ikke forklares av at alkohol kan beskytte mot hjerteinfarkt, som er en viktig forløper for hjertesvikt.

Les også: Alkohol kan beskytte mot akutt hjerteinfarkt

Alkohol er gift for hjertet, men resultatene er i tråd med andre befolkningsundersøkelser som viser redusert risiko for koronar hjertesykdom og hjerneslag blant folk som drikker moderate mengder alkohol. Svært få av HUNT2-deltakerne drakk spesielt mye eller ofte, og derfor kan ikke studien si noe om sammenhengen mellom høyt alkoholinntak og hjertesvikt. Forskerne understreker imidlertid at de som ble definert med et alkoholproblem ikke hadde redusert risiko, men derimot en tendens til forhøyet risiko for hjertesvikt sammenlignet med de som drakk i normale mengder. De konkluderer med at lett til moderat drikking forbindes med lavere risiko for hjertesvikt. Ettersom de ikke fant forskjeller ut fra om man drakk øl, vin eller sprit, mener de det kan være alkoholen i seg selv som står for den beskyttende effekten, muligens gjennom å øke nivåene av det gode HDL-kolesterolet.

Leave a reply