– En eldre pasient som har en veldig lav konsentrasjon av dette stoffet i blodet vil ha en god prognose, og bør bli operert selv om alderen er høy. Dette ville muligens blitt avslått ellers, sier førsteforfatter Helge Røsjø til UNIKARD. I videoen over forklarer han nærmere hvorfor funnene deres er viktige.


Mikro-RNA er små RNA-molekyler som bidrar til å regulere aktiviteten til gener inne i cellene. Det finnes trolig mer enn 1000 ulike typer mikro-RNA-molekyler, og det er ikke usannsynlig at de aller fleste genene våre styres av disse minimolekylene. Molekylene fraktes også rundt i kroppen med blodbanen, og kan derfor oppdages ved hjelp av en blodprøve, men evnen til å ekstrahere og måle disse molekylene i blodbanen krever spesialkompetanse. Flere av mikro-RNA-ene har blitt foreslått som markører for hjerte- og karsykdom, men inntil nylig fantes det få gode studier som har testet om disse stoffene oppfyller krav til en markør på hjertesykdom for bruk innen pasientbehandling.

Nivåene av mikro-RNA-210 (miR-210) er økt hos pasienter med lav fysisk kapasitet, som også er en velkjent risikofaktor for uheldige hendelser hos pasienter med forsnevret hjerteklaff (aortastenose). Forskere ved Medisinsk divisjon ved Akershus Universitetssykehus og K.G. Jebsen Senter for hjerteforskning ved Universitetet i Oslo har nylig undersøkt om miR-210 tilfredsstiller kriteriene for biologisk markør (biomarkør) hos pasienter med aortastenose. Studien ble gjennomført i samarbeid med forskere ved Oslo universitetssykehus og NTNU.

Forskerne målte miR-210-konsentrasjonen i blodbanen til 57 pasienter med moderat til alvorlig forsnevring av hjerteklaffen, og sammenlignet konsentrasjonene med nivåene hos ti friske kontrollpersoner. Det viste seg at forskerne ved Akershus universitetssykehus kunne utvinne veldig stabile konsentrasjoner av disse mikromolekylene fra vanlige blodprøver. miR-210-konsentrasjonen var i gjennomsnitt dobbelt så høye i pasientgruppen som i kontrollgruppen. Videre så forskerne at om lag en fjerdedel av pasientene døde i løpet av en oppfølgingsperiode på drøyt tre år, og at det var en klar sammenheng mellom høye nivåer av miR-210 og dødsrisikoen, selv etter at analysene ble justert for andre risikofaktorer. Dette betyr at måling av miR-210 gir tilleggsinformasjon til etablerte risikofaktorer som høy alder, sykdommens kliniske alvorlighetsgrad og andre sykdommer.

Studien er en av de første i verden som undersøker mikro-RNA på en måte som tilfredsstiller kriteriene for godkjente biomarkører. Å finne gode risikomarkører for sykdommer er viktig både for enklere å kunne stille gode diagnoser og for å bedre behandling av tilstanden. Operasjon av aortastenose er i dag styrt av plager, som ofte opptrer ved aktivitet. Siden de fleste med aortastenose er eldre med lavt aktivitetsnivå, så har sykdommen ofte kommet veldig langt når disse utvikler plager. Stenose i hjerteklaffen kan både gi død på grunn av hjertesvikt og plutselig hjertestans, og tidlig behandling med operasjon er derfor vesentlig for å forhindre dette.

Forskerne mener at miR-210 kan fungere som en markør for å tidligere identifisere personer med høy risiko for aortastenose. Studien støtter samtidig potensialet til slike mikro-RNA-er som biomarkører for hjerte- og karsykdom, og forskerne tar til orde for nye og større studier som undersøker om miR-210 også kan avsløre risikoen for flere slike sykdommer.

Leave a reply