Ved Den andre Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2, 1995–1997) samlet forskerne blant annet inn data om migrene og annen hodepine fra nærmere 52 000 deltakere. 6 831 hadde migrene, mens over 13 000 hadde hodepine som ikke kunne klassifiseres som migrene. Innen utgangen av 2011 hadde 9 408 av deltakerne dødd, 4 321 som følge av hjerte- og karsykdom. Forskerne fant ingen signifikante sammenhenger mellom migrene eller annen hodepine og risikoen for å dø for verken menn eller kvinner, og dette gjaldt også for hjerterelaterte dødsfall.

Imidlertid hadde menn som oppgav migrene uten aura signifikant redusert risiko for å dø som følge av hjerte- og karsykdom, mer spesifikt iskemisk hjertesykdom. Forskerne foreslår at dette for eksempel kan henge sammen med at denne gruppa menn muligens har høyere sannsynlighet for å oppsøke lege enn menn uten migrene, og at eventuell hjerte- og karsykdom derfor potensielt kan oppdages tidlig. De kan likevel heller ikke utelukke at resultatene skyldes tilfeldigheter.

15 % av jordas befolkning har migrene, og tidligere studier har assosiert migrene – spesielt migrene med aura – med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Sammenhengen mellom migrene og dødelighet er imidlertid uklar, og denne prospektive kohortstudien fra NTNU er blant de største på området. Resultatene fra studien støttes av den nyeste metaanalysen om temaet, og denne kunnskapen bør ifølge forskerne bidra til å berolige personer som sliter med migrene og frykter at det øker dødsrisikoen deres på lengre sikt.

Leave a reply