Hjertet vårt pumper litt mer blod ut i kroppen for hvert slag når vi puster ut enn når vi puster inn. Også blodtrykket og flyten av blod gjennom hovedpulsåren endrer seg med pusten. Når en person mister blod vil denne variasjonen bli større, og målinger av respirasjonsvariasjon i blodtrykk og blodflyt kan derfor potensielt avsløre lavt blodvolum (hypovolemi) og skjult blodtap. Det er imidlertid behov for mer presise metoder som kan tas i bruk klinisk. Cardiac power er produktet av blodtrykk og blodflyt, og det virker derfor sannsynlig at endringer i respirasjonsvariasjonen av cardiac power er bedre egnet til å oppdage blodmangel enn blodtrykk og blodflyt hver for seg. Men denne hypotesen finner ikke støtte i en ny studie fra forskere ved NTNU og St. Olavs hospital.

– Respirasjonsvariasjoner i maksimal blodflyt i hovedpulsåren var det beste dynamiske målet for å avdekke lavt blodvolum når deltakerne pustet spontant. Endringer i pulstrykket var best egnet når deltakerne var koblet til mekanisk ventilasjon. Vi fant ut at respirasjonsvariasjonen i blodflyt lå to til tre hjerteslag foran variasjonen i blodtrykk, og det er sannsynligvis årsaken til at dynamiske målinger av cardiac power ikke var like godt egnet, sier førsteforfatter Audun Eskeland Rimehaug.

14 unge og friske deltakerne bidro i prosjektet. Ved hjelp av et undertrykkskammer fikk de sugd blod ned til beina, noe som er en god metode for å simulere blødning. Undertrykket økte gradvis opp til -80 mmHg. I det første forsøket pustet deltakerne ved egen hjelp, mens de etterpå gjennomførte samme eksperiment mens de fikk mekanisk pustehjelp.

Forskerne så også på hvilke ikke-dynamiske variabler som kunne avdekke hypovolemi best. I disse analysene var det et av målene for cardiac power som best kunne avdekke redusert blodvolum i begge forsøkene, men målinger av slagvolumet var omtrent like godt egnet. Ettersom det er nokså komplisert å måle cardiac power, mener forskerne at målinger av slagvolumet med ultralyd per i dag er den ikke-dynamiske målemetoden som egner seg best til å vurdere lavt blodvolum hos friske.

Leave a reply