Flere og flere nordmenn får hjertesvikt, og medisiner mot sykdommen har vist seg å gi varierende resultater. Ved K.G. Jebsen Senter for hjerteforskning ved Oslo universitetssykehus jobber forskere med å utvikle nye medikamenter i behandlingen av hjertesvikt, og en nylig publisert studie viser at stoffet SM16 kan ha potensial for å bevare hjertefunksjonen og hindre at hjertet blir stivt.

Økt trykk i venstre hjertekammer øker produksjonen av kollagen i den ekstracellulære matriksen (substansen som finnes mellom hjertecellene), noe som på sikt gjør hjertet stivere. Slik fibrose svekker fyllingen av hjertet og fører til dårlig hjertefunksjon og hjertesvikt. Aortastenose og høyt blodtrykk er tilstander som gir slik økt trykk i hjertet, og i dag finnes det ikke medisiner som spesifikt forhindrer at dette fører til fibrose.

Fibroblastene som produserer ekstracellulærmatriks kan aktiveres via TGF-beta-signalveien. Et ledd i denne signalveien er reseptoren ALK5. SM16 er et lite molekyl som kan forhindre at ALK5 aktiveres, og dermed potensielt også hindre at fibroblastene aktiveres. Stoffet har tidligere vist lovende egenskaper for å bevare hjertefunksjonen, men effekten på fibrose ble studert for første gang i denne nye studien.

Forskerne opererte inn en tråd rundt hovedpulsåren til sju uker gamle mus for å øke trykket i hjertet, slik som man ser hos pasienter med aortastenose og høyt blodtrykk. Andre mus gjennomgikk en jukseoperasjon og ble brukt som frisk kontrollgruppe. Én uke etter operasjon ble musene tilfeldig delt i grupper som enten fikk vanlig fôr eller fôr med SM16.

Forskerne undersøkte blant annet musene ved hjelp av MR av hjertet, og fire uker etter operasjonen viste bildene at SM16 hadde bremset fibrosen hos musene som var påført økt trykk i venstre hjertekammer. Økningen av kollageninnholdet i den ekstracellulære matriksen var signifikant lavere enn hos musene som ikke spiste SM16-fôr. Undersøkelser med ultralyd viste at SM16 hadde begrenset svekkelsen av hjertefunksjonen ved økt trykk i hjertet, samtidig som hjertet hadde blitt mindre stivt enn hos de opererte musene som ikke fikk slikt fôr. SM16-gruppen hadde også lavere nivåer av en biomarkør for hjertesvikt, i tillegg til mindre opphopning av væske i lungene.

Videre så forskerne at fosforyleringen av SMAD2, et av stoffene i TGF-beta-signalveien, var komplett fraværende hos musene som hadde spist SM16, til tross for at TGF-beta-aktiveringen var lik i de to gruppene. Dette indikerer at SM16 reduserer fibrose i hjertet ved å blokkere ALK5-reseptoren, som er leddet mellom TGF-beta-II-reseptoren og SMAD2 i signalveien. Denne hypotesen ble forsterket etter eksperimenter med cellekulturer av fibroblaster som ble stimulert med TGF-beta og SM16.

Funnene indikerer at SM16 har potensial til å redusere utviklingen av hjertesvikt, men likevel så forskerne økt dødelighet blant musene i SM16-gruppa med økt trykk i hjertet sammenlignet med de som ikke fikk dette stoffet i fôret. Over halvparten av musene i gruppa døde, og det viste seg at hovedpulsåren hadde sprukket der den var innsnevret hos 16 av de 19 døde SM16-musene som ble obdusert. SM16 førte også til at venstre hjertekammer utvidet seg på en ugunstig måte, og det var tegn til små lesjoner i hjerteklaffene til SM16-musene som var påført økt trykk i hjertet.

Forskerne foreslår nye forsøk med SM16, der man øker trykket i hjertet med andre metoder enn å snevre inn hovedpulsåren med en tråd. Dersom også slike forsøk tyder på økt risiko for at aorta skal sprekke, kan det begrense bruksområdet til SM16 i medisinsk behandling av hjertesvikt. Like fullt tyder denne studien på at SM16 kan redusere fibrose i hjertet, bevare hjertefunksjonen og redusere utviklingen av hjertesvikt, og at ALK5-hemmere dermed kan ha en plass i behandling av hjertesvikt en gang i fremtiden.

Leave a reply