Cystatin C er et enzym som vanligvis brytes ned i nyrene, og høye nivåer i urinen tyder derfor på at nyrene ikke fungerer som de skal. Lipocalin-2, også kalt NGAL, er et annet protein som skilles ut i høye nivåer i blod og urin ved akutt nyreskade. Forskere ved Oslo universitetssykehus har i en ny studie kommet fram til at nivåene av nettopp disse to proteinene i urinen avdekker akutt nyreskade hos gjenopplivede pasienter som ligger i koma etter hjertestans. Pasienter med høye nivåer av proteinene i urinen hadde også økt risiko for å dø eller ha svekket nevrologisk funksjon seks måneder etter hjertestansen.

Om lag halvparten av alle pasienter som gjenopplives etter hjertestans utenfor sykehus får akutt nyreskade. Sjansen for å overleve er lavere for disse enn for andre hjertestanspasienter. I dag er det imidlertid vanskelig å fange opp hvem som er spesielt utsatt. Ved å oppdage risikopasienter tidlig kan man sørge for at disse får optimal behandling, for eksempel i form av nyretransplantasjon. Selv om nivåene av både cystatin C og NGAL ved innleggelse var egnet til å forutsi akutt nyreskade, forbedret de ikke dagens metoder for å skille pasienter med og uten nyreskade fra hverandre, og dermed er den kliniske verdien av funnene foreløpig begrenset.

I studien inkluderte forskerne 195 hjertestanspasienter lagt inn ved Ullevål sykehus mellom september 2010 og januar 2014. De tok urinprøver fra pasientene innen seks timer etter hjertestansen og tre døgn senere. På begge tidspunktene var nivåene av cystatin C og NGAL i urinen i gjennomsnitt høyere hos de 88 pasientene som utviklet akutt nyreskade innen tre dager enn hos de 107 andre. Justert for andre faktorer var det imidlertid bare NGAL-nivåene etter tre dager som var signifikant koblet til akutt nyreskade.

Tilsvarende var høyere nivåer av cystatin C og NGAL i urinen både rett etter hjertestans og tre dager senere signifikant koblet til økt dødelighet og dårlig nevrologisk utfall etter seks måneder. 49 % av pasientene var døde eller hadde nevrologiske svekkelser på dette tidspunktet. I multivariate analyser var NGAL-nivåene ved innleggelse en uavhengig risikofaktor for dødelighet, mens cystatin C-nivåene ved innleggelse var en uavhengig risikofaktor for dårlig nevrologisk utfall. Å legge til biomarkørene sammen med kliniske variabler forbedret imidlertid ikke evnen til å forutsi tidlig død eller svekket nevrologisk funksjon.

Forskerne konkluderer med at cystatin C og NGAL i urin er lovende biomarkører som bør undersøkes nærmere i framtidige studier, men at det er klare begrensninger i den kliniske nytten av å bruke markørene.

LES OGSÅ:

Færre hjertestansofre overlever når de utvikler akutt nyreskade

Leave a reply