Økt trykk i hjertet vil gjøre det større (hypertrofi) og stivere (fibrose), og etter hvert føre til at hjertets hulrom blir forstørret (hjertedilatasjon). Resultatet på sikt er hjertesvikt. En ny studie viser at mangel på proteinet kollagen VIII fører til raskere dilatasjon av venstre hjertekammer og økt dødelighet.

Forskerne påførte mus økt trykk i hjertet ved å stramme en tråd rundt hovedpulsåren. Ei gruppe av musene manglet kollagen VIII. Kollagener er bindevevsproteiner som blant annet finnes i substansen mellom hjertemuskelcellene (ekstracellulærmatriksen). De er vesentlige for strukturen til hjertet, men økte nivåer fører til fibrose som følge av remodelering av ekstracellulærmatriksen. De vanligste kollagenene i hjertet er type I og III.

Tre dager etter at trykket i hjertet ble økt var 30 % av musene uten kollagen VIII døde, og etter ni dager hadde andelen økt til 39 %. I kontrollgruppa av mus med kollagenet intakt var dødeligheten signifikant lavere, henholdsvis 15 og 23 %. I forkant av operasjonen som økte trykket var hulrommet i venstre hjertekammer like stort i de to gruppene mus, men på alle åtte måletidspunktene fra én til 56 dager senere var dilatasjonen økt hos musene uten kollagen VIII.

Videre så forskerne redusert fibrose hos musene med kollagen VIII-mangel. Mens økt trykk i hjertet raskt medførte en markant økning i produksjonen av kollagenene I og III hos mus med intakt kollagen VIII, var det ingen signifikant økning hos musene som manglet kollagenet. Kollagen I og III dannes som et resultat av at fibroblaster omdannes til myofibroblaster ved økt trykk i hjertet, og TGF-β er et protein som bidrar til denne omdanningen. Kollagen VIII-mangel førte med seg redusert uttrykk av TGF-β, og også utrykket av en rekke markører for myofibroblastnivået i ekstracellulærmatriksen var redusert sammenlignet med den andre musegruppa. Funnene tyder på at kollagen VIII opptrer som et signalmolekyl som påvirker funksjonen til fibroblaster i hjertet

Studien indikerer at kollagen VIII er viktig for at hjertet skal bli stivere som en respons på økt trykk, som ved aortastenose. Et stivere hjerte har redusert evne til å fylles med blod, men forhindrer samtidig dilatasjon. Mangel på kollagen VIII vil dermed føre til raskere hjertedilatasajon. Dette har også innvirkning på dødeligheten, som var økt i den første perioden med økt trykk i hjertet blant musene uten kollagen VIII, noe som muligens skyldes høyere forekomst av akutt hjertesvikt eller dødelige ventrikkelarytmier.

Leave a reply