I dag disputerer overlege Ole Geir Solberg for sin doktorgrad om indeks for mikrovaskulær motstand (IMR). Dette er en metode for å måle funksjonen til de små blodårene i hjertet, som utgjør 90 % av alle hjertets blodårer og som ikke kan undersøkes med vanlig koronarangiografi.

Forenklet metode er også nøyaktig

I første artikkel har Solberg og kollegene vist hvilke IMR-verdier man kan forvente hos personer med friske hjerter uten svekkelser i hjertefunksjonen. Tjue 40–60 år gamle ellers friske pasienter med mistanke om unormalt rask hjerterytme ble inkludert i denne studien, og ansett med en småkarfunksjon representativ for folk flest. Basert på IMR-verdiene fant forskerne et referanseområde for normale verdier av IMR.

IMR-metoden baserer seg på måling av blodstrømshastighet og trykkforhold i kransarteriene. Korrekt beregning krever at man i tillegg korrigerer for trykk i hjertets høyre forkammer og trykket fra sideårer som forsyner blodåren som undersøkes. En fullstendig kartlegging på denne måten er både tidkrevende og komplisert. Vanligvis gjør man en forenklet undersøkelse med kun trykk- og blodstrømshastighetsmåling, og i den andre studien undersøkte Solberg om den forenklede metoden kan brukes hos hjertetransplanterte. Resultatene viste at det ikke har noen vesentlig klinisk betydning å droppe disse korreksjonene i utregningen av IMR i denne pasientgruppa.

I siste artikkel i doktorgraden brukte forskerne den forenklede metoden til å vise at ikke noe tyder på mer småkarsykdom som følge av alternativ immundempende behandling etter hjertetransplantasjon. Den eksperimentelle metoden går ut på å fjerne kalsineurinhemmeren ciklosporin på et tidlig tidspunkt etter transplantasjonen til fordel for mTOR-hemmeren everolimus, noe som fører til bedre bevart nyrefunksjon og redusert forkalkning av de store blodårene i det nye hjertet. Studien til Solberg tyder på at den nye behandlingsmetoden heller ikke fører med seg flere forandringer og forsnevringer i de små blodårene som forsyner hjertet med blod. 70 transplantasjonspasienter ved Oslo universitetssykehus ble inkludert i denne studien.

HJERTEBLOGGEN HAR TIDLIGERE OMTALT DE TO SISTE STUDIENE I DOKTORGRADEN NÆRMERE:

Forenklet metode kan måle motstand i hjertets små blodårer etter transplantasjon

Ny medikamentell behandlingsmetode etter hjertetransplantasjon var ikke uheldig for småkarfunksjonen

Leave a reply