LCHF-foto: Ted Eytan

I den populære Atkins-dietten er det ikke tillatt å spise mer enn 20 gram karbohydrater hver dag. Høyt LDL-kolesterol er regnet som en risikofaktor for hjerte- og karsykdom, og nå har forskere ved Universitetet i Oslo vist at dette skadelige kolesterolet øker betydelig hos unge, normalvektige kvinner og menn etter få uker på et kosthold som følger prinsippene fra Atkins-metoden.

– Responsen varierte veldig fra person til person. Den uforutsigbare effekten av et lavkarbokosthold med høyt innslag av fett tyder på at LDL-kolesterol bør måles jevnlig hos personer som følger et slikt LCHF-kosthold, konkluderer forskerne.


Artikkel: Effect of low carbohydrate high fat diet on ldl cholesterol and gene expression in normal-weight, young adults: A randomized controlled study
Tidsskrift: Atherosclerosis
Publiseringsdato: Desember 2018 (publisert på nett 17. oktober 2018)
Førsteforfatter: Kjetil Retterstøl, Universitetet i Oslo
Sisteforfatter: Kirsten Bjørklund Holven, Universitetet i Oslo


Deltakerne

Friske unge mennesker med normalt blodtrykk ble rekruttert til studien. Flesteparten av dem var studenter eller ansatte ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Felles for alle var at de hadde normal kroppsvekt ut fra BMI-skalaen. Totalt 32 kvinner og sju menn som meldte seg tilfredsstilte inklusjonskriteriene. Gjennomsnittsalderen var rundt 25 år.

De 39 deltakerne ble fordelt tilfeldig til to grupper. Den ene gruppa fortsatte å spise slik de hadde gjort tidligere. Den andre skulle følge Atkins-dietten, hvor man altså reduserer karbohydratmengden til maksimalt 20 gram om dagen. De kunne spise ubegrenset av matvarer som kylling, fisk, kjøtt, sjømat, egg og vegetabilske oljer, og et mer begrenset inntak av grønnsaker med lavt karbohydratinnhold. Videre ble deltakerne i begge gruppene bedt om å spise tilstrekkelig til at de verken gikk opp eller ned i vekt de tre ukene studien varte.

De første tre dagene av studien veide deltakerne alt de spiste for å kontrollere at de opprettholdt riktig energiinntak. Kostholdsdagbøkene viste at de som hadde blitt fordelt til lavkarbogruppa spiste mellom 9 og 20 gram karbohydrater om dagen, noe som bekrefter at de spiste i tråd med retningslinjene de hadde fått. Videre spiste de mellom to og tre ganger mer mettet fett enn kontrollgruppa, og også mengden umettet fett og protein var høyere.

Markant kolesteroløkning

Etter tre uker hadde deltakerne i begge gruppene gått litt ned i vekt, selv om intensjonen var at de skulle holde kroppsvekta. Vektnedgangen var imidlertid kun på mellom én og to kilo, og lik i de to gruppene. Lavkarbogruppa hadde redusert midjemålet sitt litt, mens deltakerne i kontrollgruppa i snitt hadde mistet en kilo kroppsfett. Blodtrykket endret seg ikke i noen av gruppene, og kostholdet de fulgte påvirket heller ikke fastende blodsukker, langtidsblodsukker eller generell betennelse i kroppen.

Atkins-dietten førte derimot til et kraftig hopp i kolesterolnivåene. Nivåene av det skadelige LDL-kolesterolet økte med gjennomsnittlig 44 % på tre uker. Det innebar en gjennomsnittlig økning fra 2,2 mmol/l til 3.1 mmol/l. Friske voksne anbefales å holde nivåene av LDL-kolesterol under 3,5 mmol/l for å forebygge hjerte- og karsykdom.

– Effekten på LDL-kolesterolet er større enn i tidligere studier, som stort sett har fulgt overvektige deltakere som har spist etter lavkarboprinsippet med mål om å gå ned i vekt. Mange normalvektige følger også en lavkarbodiett, og det er viktig å vite hvordan et slikt kosthold påvirker risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i denne gruppa av befolkningen, skriver forskerne.

Personavhengig

Det viste seg imidlertid å være store individuelle forskjeller. Hos én person økte lavkarbodietten LDL-kolesterolet med kun 5 %, mens det mer enn doblet seg for en av de andre deltakerne.

– Alle som spiste etter lavkarboprinsippet fikk minst 20 % av energien fra mettet fett, og vi tror vi ikke forskjeller i inntak av mettet fett innad i LCHF-gruppa kan forklare de store individuelle variasjonene. Endringer i kroppsvekt er også en usannsynlig forklaring, ettersom BMI ikke endret seg mye for noen av deltakerne. Dermed tyder studien på at det er stor forskjell fra person til person på hvor følsom man er overfor et kosthold med lite karbohydrater og mye fett, skriver forskerne.

Også nivåene av kolesterol totalt sett økte med 30 %, mens nivåene av det gode HDL-kolesterolet økte med i underkant av 20 % som følge av LCHF-kostholdet. Nivåene av triglyserider endret seg derimot ikke.

Alvorlige bivirkninger

En av deltakerne i lavkarbogruppa måtte avslutte studien etter første dag på grunn av brystsmerter. EKG-undersøkelsen viste ST-hevning og blodprøven viste økte nivåer av hjerteskademarkøren troponin, altså klare tegn på et hjerteinfarkt. Røntgenbildene av hjertet var imidlertid normale, og selv etter grundige undersøkelser av hjertet og genene til deltakeren fant ikke legene ut hva som var galt.

En annen av deltakerne i lavkarbogruppa fikk betennelse i skjoldkjertelen, autoimmun tyroiditt, og måtte hoppe av Atkins-kostholdet. I tillegg trakk sju deltakere seg på grunn av andre årsaker og mindre alvorlige bivirkninger som hodepine og at de følte seg utmattet. Totalt 30 deltakere fullførte studien, 15 i hver av de to kostholdsgruppene.

Hva betyr resultatene?

De siste årene har det blitt publisert flere store observasjonsstudier som utfordrer synet på at mettet fett er skadelig for hjerte- og karhelsa. Andre og like store studier finner derimot en klar sammenheng mellom et høyt inntak av mettet fett og økt framtidig risiko for hjerte- og karsykdom. Det finnes ingen randomiserte, kontrollerte studier som har sett på effekten av et LCHF-kosthold og risiko for å rammes av hjerte- og karsykdom på lengre sikt. Den nye studien fra Oslo viser tydelig at en kostholdsendring som innebærer å spise mye mettet fett øker LDL-kolesterolet for normalvektige, noe som kan være uheldig for hjerte- og karhelsa på sikt.

Tidligere oppsummeringsstudier er samstemte i at LCHF-dietten øker LDL-kolesterolet, men i langt mindre grad enn det studien fra Oslo viser. De analysene baserer seg imidlertid hovedsakelig på vektreduksjonsstudier hvor deltakerne har fedme. Vektnedgang kan i seg selv være gunstig for kolesterolet, og forskerne tror det kan være grunnen til at LCHF-kostholdet økte kolesterolet enda mer i denne studien enn i tidligere studier.

Leave a reply