Tre av ti kvinner og nesten to av ti menn i Norge brekker lårhalsen i løpet av livet, og mellom 2005 og utgangen av 2010 brakk nesten 40 000 nordmenn over 60 år lårhalsen. Over halvparten av alle eldre bruker blodtrykkssenkende medisiner, og en ny studie basert på 906 422 nordmenn født før 1945 viser at blodtrykksmedisiner generelt er forbundet med redusert risiko for lårhalsbrudd. Imidlertid henger enkelte medikamenter sammen med økt risiko. 

Risikoen for å brekke lårhalsen var redusert sammenlignet med i resten av befolkningen for personer som brukte enten tiazider, betablokkere, kalsiumblokkere, angiotensin II-reseptorblokkere eller kombinasjonsmedisiner med tiazider og enten angiotensin II-reptorblokkere eller ACE-hemmere. Også bruken av rene ACE-hemmere var forbundet med redusert risiko for lårhalsbrudd blant personer over 80 år, men med økt risiko for yngre personer. Det samme gjaldt for sløyfediuretika, altså vanndrivende legemidler.

Forskerne drøfter om den økte risikoen blant yngre som brukte ACE-hemmere eller sløyfediuretika skyldes at disse medisinene også benyttes ved hjertesvikt, og at mange brukere derfor kan være ekstra skrøpelige og utsatt for lårhalsbrudd i utgangspunktet. Det var også signifikant økt risiko for å brekke lårhalsen de første 14 dagene etter oppstart på sløyfediuretika, noe som muligens kan kobles til økt falltendens den første tida etter oppstart på en ny medisin.

– Blodtrykksmidler kan gi blodtrykksfall og økt falltendens, særlig hos skrøpelige eldre. På den annen side kan disse legemidlene bidra til å styrke beinkvaliteten, forteller førsteforfatter Sabine Ruths i en sak om studien på hjemmesidene til Universitetet i Bergen.

Forskerne understreker at de ikke hadde muligheten til å kontrollere for sykdommer og andre faktorer som potensielt kan påvirke sammenhengen mellom blodtrykksbehandling og lårshalsbrudd. Studien kan med andre ord ikke si noe om hvorvidt blodtrykksbehandling i seg selv endrer risikoen for å brekke lårhalsen. De tar til orde for kliniske studier som undersøker sammenhengen nærmere, ettersom en eventuell årsakssammenheng mellom blodtrykksmedisiner og lårhalsbrudd kan ha betydning for svært mange eldre.

 

Leave a reply