Forskerne benyttet selvrapportert data fra 1190 personer med tidligere hjerneslag som deltok i Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag mellom 2006 og 2008. En signifikant høyere andel menn rapporterte at de hadde god helse sammenliknet med kvinner, men forskerne kunne ikke finne noen kjønnsforskjeller da de spurte hvordan hjerneslaget påvirket funksjonsevnen og evnen til å utføre vanlige daglige gjøremål. En mulig forklaring på forskjellene kan derfor være at et flertall av kvinnene rapporterte smerteproblematikk.

– Vi har ikke grunnlag for å si at det er sammenheng mellom smertene og hjerneslaget, men det er viktig at helsepersonell avklarer slike problemstillinger i møte med den enkelte pasient. I denne studien bor en større andel kvinner alene, er ugifte og færre kvinner enn menn har venner som kan gi dem hjelp når de trenger det. Dette er psykososiale faktorer som kan være med på å forklare hvorfor kvinner og menn vurderer helsen sin ulikt, skriver forskerne i den nylig publiserte tidsskriftartikkelen.

Forskerne fant også enkelte andre forskjeller mellom kjønnene. Kvinner oppsøkte oftere alternativ behandler og annen legespesialist, og mer enn dobbelt så mange kvinner som menn fra 70 år og oppover brukte hjemmehjelp eller hjemmesykepleie.

– Det kan være mange potensielle forklaringer til dette. Færre kvinner enn menn har venner som kan gi dem hjelp når de trenger og flere kvinner var enker og bodde alene. Dette kan være med på å forklare mer bruk av hjemmetjenester hos kvinnene, skriver forskerne.

De understreker samtidig at nesten tre av fire pasienter av begge kjønn hadde kommet seg helt etter sitt forrige hjerneslag, noe som er en høy andel sammenlignet med andre studier. Bare 6 % rapporterte moderat til svært alvorlig funksjonssvikt.

– En forklaring på at så mange rapporterer at funksjonsevnen i liten grad er nedsatt kan være at Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i hovedsak omfatter hjemmeboende, mener forskerne. De antar derfor at funnene først og fremst kan generaliseres til de friskeste slagpasientene som bor hjemme og har en brukbar økonomi.

Leave a reply