Dyp venetrombose er blodpropp i årene som frakter blod tilbake til hjertet. Blodproppen kan løsne og fraktes et stykke med blodet før den setter seg fast og blokkerer ei blodåre i lungene, noe som kalles lungeembolisme. Dyp venetrombose og lungeembolisme går under fellesbetegnelsen venøs tromboembolisme, og forskning har vist at risikoen for slik blodpropp er vesentlig høyere hos kreftpasienter. Dette skyldes både at kreftsvulsten øker levringa av blodet og skadene på åreveggen, i tillegg til bivirkninger av kreftbehandlinga.

Antallet nye tilfeller venøs trombose øker kraftig med alderen, samtidig som kreft er mer utbredt blant eldre enn yngre. Derfor kan det være naturlig å anta at den økte kreftforekomsten blant eldre kan bidra til at flere får slik blodpropp, og at andelen tilfeller hadde vært jevnt fordelt i befolkninga dersom kreft ikke hadde eksistert. Det finnes imidlertid lite forskning som støtter en slik hypotese, og forskere brukte nylig data fra Tromsøundersøkelsen i 1994-95 for å undersøke saken nærmere.

Data fra mer enn 26.000 deltakere som verken hadde hatt kreft eller venøs blodpropp tidligere ble benyttet. Data fra Kreftregisteret viste at 8,8 % av disse fikk kreft i løpet av perioden fram til 2009. Til sammen opplevde 531 deltakere venøs tromboembolisme, og av disse var 21 % diagnostisert med kreft. Det viste seg at en kreftdiagnose mer enn femdobla risikoen for senere å få venøs blodpropp, og sammenhengen var spesielt sterk blant deltakerne under 50 år. Blant kreftpasientene var sykdommen selve årsaken til et stort flertall av blodpropptilfellene, spesielt blant de yngste deltakerne (96 %).

Forskerne så deretter på hvor mange tilfeller av venøs blodpropp som ville være unngått i de forskjellige aldersgruppene dersom kreft ikke hadde eksistert. I befolkningsgruppa over 70 år ville 18 % av blodpropp-episodene aldri ha skjedd, mens tilsvarende tall for 50–69-åringer og for 24–49-åringer var henholdsvis 27 % og 14 %. Dette signaliserer at det høye antallet nye tilfeller av venøs tromboembolisme med økende alder ikke kan forklares ut fra at så mange eldre har kreft. Forskerne tror derfor økninga av andre risikofaktorer som hjerteinfarkthjerneslag, slitasje av blodkar og hyppige sykehusinnleggelser, er viktigere årsaker enn kreft for sammenhengen mellom høy alder og venøs blodpropp.