Et nasjonalt hjerte- og karregister i Norge ble opprettet i 2012, hvor Norsk hjerteinfarktregister inngår som et av flere kvalitetsregistre. Alle sykehus er forpliktet til å registrere medisinske data om samtlige pasienter som legges inn med akutt hjerteinfarkt. Slike kvalitetsregistre kan være en uvurderlig kilde til informasjon som forbedrer både kunnskap om og behandling av ulike sykdommer, men verdien av registrene avhenger av at informasjonen både er korrekt og komplett registrert. Et nytt forskningsprosjekt har sett på hvordan opplysningene i Norsk hjerteinfarktregister samsvarer når det er flere forskjellige personer som legger inn informasjonen.

14 sykehus

Et tilfeldig utvalg på 280 pasienter registrert i Norsk hjerteinfarktregister i 2013 ble inkludert i studien. De hadde vært lagt inn på 14 norske sykehus av ulik størrelse, og utgjorde et representativt utvalgt av norske infarktpasienter det året. Det er spesialiserte leger og sykepleiere som i første omgang fyller ut et skjema med pasientinformasjon og senere overfører informasjonen til Norsk hjerteinfarktregister via et lignende skjema på internett. På noen sykehus legges også informasjonen inn elektronisk umiddelbart. I denne studien fikk en spesialsykepleier all relevant informasjon om pasientene fra pasientjournalen, og fylte på bakgrunn av det inn opplysningene i registreringsskjemaet på nytt. Etterpå sammenlignet forskerne informasjonen med informasjonen som var registrert i Norsk hjerteinfarktregister.

Norsk hjerteinfarktregister inneholder totalt informasjon om 107 ulike variabler. En del av informasjonen går på sykdomshistorien og medisinbruken til pasientene, og for de aller fleste variablene på disse punktene viste studien svært godt samsvar mellom de to ulike registreringene. Det samme gjorde informasjonen som ble innhentet i forbindelse med innleggelse, og informasjon om hvilke medisiner og om hva slags utredning og behandling pasientene fikk på sykehuset. Om pasientene overlevde sykehusoppholdet eller ikke var også korrekt registrert i nær alle tilfellene, og det var også opplysninger om medisinene pasientene fikk ved utskrivelse.

Noe manglende informasjon

Forskerne avdekket imidlertid noen få, men potensielt viktige forskjeller. Det var mindre godt samsvar mellom registreringene for opplysninger om hjerte- og karsykdom i pasientenes nærmeste familie og om komplikasjoner som oppstod i løpet av sykehusoppholdet. Også informasjonen om hvilken del av hjertet som var rammet av infarktet hadde en betydelig grad av feilregistrering.

For begge disse variablene var dessuten informasjonen registrert som «ukjent» hos om lag halvparten av pasientene. Registeret manglet også ofte informasjon om pasientenes kroppsmasseindeks (BMI), og om det eksakte tidspunktet for når pasientene opplevde de første symptomene på hjerteinfarkt. Forskerne foreslår at noen definisjoner og kategorier i hjerteinfarktregisteret bør endres, slik at man unngår mangelfull registrering av disse variablene.

Leave a reply