387 av 4 849 deltakere i en ny studie hadde hatt hjerteinfarkt uten at de selv visste det. De som var rammet av slike stumme infarkt holdt ut lenger på en smertetest enn de som hadde et kjent hjerteinfarkt.

– Resultatene viser at personer som har opplevd et stumt hjerteinfarkt har høyere smertetoleranse enn andre infarktpasienter. Det er kanskje en del av forklaringen på at de ikke opplever brystsmerter eller får rett diagnose når de får infarkt, sier førsteforfatter Andrea Milde Øhrn, som er lege og doktorgradsstipendiat ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Iskaldt vann

Deltakerne i den sjette Tromsøundersøkelsen i 2007 og 2008 fikk tilbud om å være med på en test hvor de senker den ene hånda ned i rennende, iskaldt vann i 106 sekunder. Denne smertetesten er mye benyttet når man ønsker å undersøke hvor godt en person tolererer smerte. Nærmere én av tre deltakere klarte ikke å gjennomføre hele testen. Det viste seg å være 36 % lavere sannsynlighet for at en person med kjent hjerteinfarkt holdt ut, sammenlignet med en like gammel person av samme kjønn som hadde hatt et stumt infarkt.

Forskerne justerte videre for diabetes, høyt blodtrykk, depresjon, angst, fysisk aktivitet og røyking, ettersom dette er faktorer som potensielt både kan henge sammen med smerteterskel og risiko for stumme hjerteinfarkt. Etter disse justeringene ble sammenhengen mellom smertetoleranse og stumt infarkt noe svekket, men grenset fortsatt til å være statistisk signifikant.

Gjelder bare kvinner

Resultatene fra studien kan tyde på at sammenhengen mellom økt smertetoleranse og stumme infarkt er spesielt sterk blant kvinner.

– Da vi undersøkte kjønnene hver for seg, nådde resultatene bare statistisk signifikans hos kvinnene. Det var nesten dobbelt så mange kvinner med stumt infarkt som holdt ut hele testen, sammenlignet med like gamle kvinner som hadde hatt et kjent hjerteinfarkt, sier Milde Øhrn.

I studien var tre av fire hjerteinfarkt hos kvinner stumme, mens det samme bare gjaldt litt over halvparten av infarktene blant menn. Også fra tidligere studier er det kjent at en høyere andel av hjerteinfarktene blant kvinner enn blant menn er stumme, til tross for at kvinner faktisk har lavere toleranse for smerte enn menn.

– Dette kan virke selvmotsigende. Vi tror det kan være slik at de kvinnene som blir gjenkjent og får stilt rett diagnose er de som er minst tolerante for smerte med mest tydelige symptomer. Dette kan forklare den større forskjellen i smertetoleranse mellom gruppene stumme og erkjente infarkt hos kvinner. Kvinner kan ofte oppleve mer atypiske symptomer som tradisjonelt ikke har vært koblet til hjertesykdom, og det kan gjøre det mer utfordrende å oppdage koronar hjertesykdom hos kvinner, sier Milde Øhrn.

Like dødelige

Stumme hjerteinfarkt er like dødelige som kjente hjerteinfarkt. I studien oppdaget forskerne de stumme infarktene ved hjelp av EKG, og skilte dem fra kjente infarkter ved hjelp av data fra elektroniske pasientjournaler fra Universitetssykehuset Nord-Norge.

Ettersom studien baserer seg på tverrsnittsdata er den uegnet til å vurdere om det faktisk er økt smertetoleranse som er årsaken til at en person ikke oppdager de vanlige symptomene på hjerteinfarkt. Forskerne kan heller ikke utelukke at en del deltakere som ble kategorisert med stumme infarkt i virkeligheten opplevde symptomer, men enten ikke oppsøkte hjelp eller fikk stilt en annen diagnose. Milde Øhrn oppfordrer uansett helsepersonell til å ta de nye funnene på alvor.

– Leger bør ikke utelukke hjerteinfarkt fordi en pasient ikke har brystsmerter. Det er viktig å tenke på muligheten for stumt hjerteinfarkt hos pasienter med mange av de tradisjonelle risikofaktorene for hjerte- og karsykdom, sier hun.

Leave a reply