Tidligere forskning peker i retning av at høye kolesterolnivåer kan kobles til økt risiko for senere prostatakreft. En ny norsk studie tar høyde for begrensninger ved analysemetoden disse studiene har benyttet, og forskerne kommer til helt motsatt konklusjon.

– Blant friske og arbeidsføre menn mellom 40 og 59 år var risikoen for å få prostatakreft de neste 40 årene høyest hos de som hadde lavest kolesterolverdier i utgangspunktet, sier professor Trond Heir ved Oslo universitetssykehus.

Høyere risiko hos godt trente med normal kroppsvekt

Studien inkluderer 1997 menn som ble rekruttert fra fem bedrifter i Oslo og undersøkt mellom 1972 og 1975. Innen utgangen av 2012 hadde 213 av dem fått prostatakreft, og 1511 av mennene var døde. Den fjerdedelen av mennene som hadde kolesterolnivåer under 5,8 mmol/l hadde dobbelt så høy risiko for prostatakreft sammenlignet med den fjerdedelen som hadde høyere nivåer enn 7,5 mmol/l. Dette gjaldt også etter at forskerne justerte for forskjeller i alder, røyking, fysisk form, BMI og systolisk blodtrykk mellom gruppene.

– I tillegg fant vi at overvektige deltakere hadde lavere risiko for prostatakreft enn normalvektige deltakere, mens deltakere med god fysisk form hadde høyere risiko enn deltakere som var i dårligere form, sier Heir.

I rene tall var risikoen 31 % lavere for menn med BMI på 25 eller høyere, sammenlignet med menn med lavere BMI. Den tredjedelen som hadde høyest arbeidskapasitet på ergometersykkel der deltakerne ble fulgt til utmattelse, hadde 70 % høyere risiko for å bli rammet av prostatakreft enn den tredjedelen som syklet dårligst.

– Vi konkluderer med at funnene våre står i motsetning til dagens råd om at en sunn livsstil kan forebygge prostatakreft. Resultatene kan også være viktige i den pågående diskusjonen om hvorvidt kolesterol påvirker risikoen for prostatakreft eller ikke, sier Heir.

Hvorfor spriker resultatene?

I prospektive observasjonsstudier som denne er det vanlig å følge deltakerne fram til et visst årstall dersom de ikke allerede har dødd eller blitt rammet av sykdommen forskerne ønsker å undersøke. I denne studien var altså målet å se på hvordan kolesterolnivåene påvirker risikoen for prostatakreft. Det er imidlertid godt kjent at høyt kolesterol er en risikofaktor for hjerte- og karsykdom og tidlig død, og denne sammenhengen vil derfor kunne forstyrre sammenhengen forskerne faktisk ønsker å studere. Det går an å ta høyde for denne såkalte «konkurrerende risikoen for død» i de statistiske analysene, og det er en slik metode de norske forskerne har benyttet i denne studien.

– Det har ingen av de tidligere studiene som kobler høyt kolesterol til økt kreftrisiko gjort, forklarer Heir.

Det er også kjent at kreftsykdom kan føre til lavere kolesterolnivåer. Dermed kan det tenkes at sammenhengen mellom lave kolesterolnivåer og framtidig prostatakreft i denne studien kan forklares av at noen menn hadde udiagnostisert kreft eller forstadier til kreft allerede da de deltok i undersøkelsen. For å fjerne all tvil om at kreften oppstod etter kolesterolmålingene, gjennomførte forskerne nye analyser der de utelukket alle menn som hadde blitt rammet av prostatakreft eller dødd de første 20 årene av oppfølgingsperioden.

– Resultatene ble de samme også i disse analysene, sier Heir.

Skyldes neppe screening

Helsebevisste menn med høy utdanning har generelt sett lavere kolesterolnivåer enn menn med motsatt utgangspunkt. Det finnes derfor en mulighet for at flere menn med lave enn høye kolesterolnivåer sjekker seg for prostatakreft. Hvis så er tilfelle kan det være en potensiell forklaring på sammenhengen mellom lavt kolesterol og kreftrisiko. Men resultatene fra studien tyder ikke på at det er årsaken.

– I så fall skulle man tro at vi fant en sammenheng mellom de minst alvorlige krefttilfellene og lavt kolesterol. Vi fant derimot en statistisk sikker sammenheng mellom lave kolesterolnivåer og risiko for prostatakreft med spredning, men ikke mellom lave kolesterolnivåer og kreft uten spredning, sier Heir.

Ettersom man ikke kan påvise årsakssammenhenger fra observasjonsdata, kan man ikke ut fra denne studien si sikkert at lave kolesterolnivåer øker risikoen for prostatakreft. Forskerne kan ikke utelukke at en eller flere ukjente faktorer de ikke har tatt høyde for i analysene sine både er knyttet til lave kolesterolnivåer og til økt risiko for framtidig prostatakreft. Den lange oppfølgingstida er en styrke ved studien, men samtidig kan det tenkes at kolesterolnivåene til deltakerne har endret seg over tid, ikke minst etter at kolesterolsenkende statiner kom på markedet på 1990-tallet.

Leave a reply