Mandag 22. januar disputerer Anne Helene Krog for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Laparoskopisk aortobifemoral bypasskirurgi gir lavere inflammasjonsrespons enn åpen aortobifemoral bypasskirurgi.
  2. Pasienter som gjennomgår kikkhullsoperasjonen kommer raskere tilbake til hormonell likevekt enn de som får åpen kirurgi.
  3. Laparoskopisk kirurgi ser ut til å være kostnadseffektivt sammenlignet med åpen kirurgi.

KORT OPPSUMMERING:

Laparoskopisk aortobifemoral bypasskirurgi er en behandlingsmetode som har økt i utbredelse de siste årene. Metoden benyttes når det skal settes inn en kunstig blodåre forbi et område med framtredende åreforkalkning i overgangen mellom hovedpulsåren (aorta) og de store arteriene som frakter blodet videre til bekkenet og beina. Slik aortoiliakal obstruktiv sykdom er blant annet årsak til invalidiserende røykebein, og alternativet til kikkhullsoperasjonen er åpen karkirurgi, som er langt mer invasivt. Anne Helene Krog og kollegene gjennomfører en større randomisert studie som sammenligner effekten av de to behandlingsmetodene, og doktorgraden hennes er en substudie av denne studien.

(1) 30 pasienter ble tilfeldig fordelt til kikkhullsoperasjon eller tradisjonell åpen kirurgi. Den inflammatoriske responsen ble målt på seks tidspunkter i løpet av operasjonsprosessen, og nivåene av interleukin-6 var signifikant lavere etter kikkhullsmetoden. For interleukin-8 og CRP var ikke resultatene statistisk signifikante.

(2) Forskerne målte adrenokortikotropt hormon (ACTH), aldosteron, metanefrin og kortisol på åtte tidspunkter for å overvåke det hormonelle stresset gjennom operasjonen. Alle stressmarkørene økte i begge gruppene under operasjonen, men kortisol og ACTH returnerte raskere til føroperasjonsverdiene etter den laparoskopiske prosedyren.

(3) Kikkhullsoperasjonen tenderte til å forbedre helserelatert livskvalitet mer enn åpen kirurgi. Økningen av antall kvalitetsjusterte leveår var signifikant høyere. Videre var de totale kostnadene knyttet til operasjon, utstyr og sykehusoppholdet lavere etter laparoskopisk aortobifemoral bypasskirurgi enn etter åpen aortobifemoral bypasskirurgi.

Leave a reply