(Saken er oppdatert med video 17.12.14. Les også: Hvordan kan migrene med aura gi hjerneslag?)

14 % av befolkningen får migreneanfall i løpet av livet, og et betydelig flertall av disse er kvinner. Migrenepasienter har økt risiko for hjerneslag, og spesielt pasienter som har migrene med aura er utsatt. Aura innebærer nevrologiske forstyrrelser i forkant av hodepinen, og som regel innebærer det synsforstyrrelser. Det er imidlertid uklart hvorfor pasienter med migrene har en forhøyet forekomst av hjerneslag.

Aura kan trolig forklares av noe som kalles cortical spreading depression (CSD), en bølge av depolarisering som sprer seg gradvis gjennom hjernebarken og fører til endret funksjon. Oksygenmangel til hjernen, iskemi, kan utløse CSD, og forskere i Bergen ønsket å undersøke om CSD spiller en rolle for sammenhengen mellom migrene og iskemiske hjerneslag.

Pasienter som ble lagt inn med iskemisk hjerneslag på Haukeland Universitetssykehus mellom 2006 og 2012 ble inkludert i studien. Pasientene ble delt i to grupper ut fra om de hadde migrene (196 pasienter) eller ikke (720 pasienter), og forskerne brukte diffusjonsvektede MR-bilder for å se hvilken del av hjernen som var rammet og hvor store infarktlesjonene var.

Bildene viste at migrenepasientene oftere hadde infarkt i hjernebarken sammenlignet med slagpasientene som ikke oppgav migrene. Deltakerne med migrene hadde også oftere infarkt i lillehjernen og i bakhodelappen. Samtidig var det en langt høyere andel små infarkter i migrenegruppa. Studien viser dermed en sammenheng mellom små lesjoner i hjernebarken og migrene blant slagpasienter. Disse resultatene støtter teorien om at det finnes en årsakssammenheng mellom CSD og hjerneslag.

– En tidligere studie undersøkte hvordan hjernen til mus med genetisk familiær hemiplegisk migrene (FHM), en alvorlig form for migrene med aura, reagerte på iskemi. Det viste seg at musene med migrene lettere fikk infarkter og at de fikk større infarkter enn musene uten migrene. Dersom dette er likt hos pasienter som opplever migreneaura, men ikke har FHM, kan det forklare hvorfor migrenepasientene hadde flere små kortikale infarkter i vår studie. De vil da få små infarkter av iskemi som ikke vil medføre skade hos pasienter uten migrene, sier førsteforfatter Halvor Øygarden til UNIKARD-bloggen.

En annen forklaring kan være at personer med migrene har større sannsynlighet for å oppleve symptomer på slag når de får oksygenmangel til hjernen. CSD og aura som utløses, kan gi slaglignende symptomer og føre til at pasientene drar på sykehus for en sjekk, mens personer som ikke har migrene med aura muligens ikke merker så mye til små lesjoner og dermed blir hjemme. Dette kan bety at sannsynligheten for å diagnostisere små hjerneslag er større hos pasienter med migrene.

Forskerne tror begge forklaringsmodellene er delvis ansvarlige for assosiasjonen mellom migrene og hjerneslag, men kan ikke konkludere ut fra datamateriale de har tilgjengelig i denne studien. Nye studier må derfor til for å kunne bekrefte årsaksmekanismer bak sammenhengen mellom migrene og hjerneslag.

Leave a reply