«Våre analyser tyder på at hvis 100 000 65-årige kvinner tar 1000 mg kalsium pr. dag, vil de forebygge 5890 hoftebrudd og 3820 andre brudd. Samtidig kan de i verste fall pådra seg 5917 hjerteinfarkt og 4373 hjerneslag. I så fall innebærer bruk av kalsium et netto helsetap for kvinnene», skriver førsteforfatter Gunhild Hagen i et debattinnlegg publisert i Aftenposten.

Norge har den høyeste rapporterte risikoen for hoftebrudd i hele verden. Lavt inntak av kalsium og D-vitamin i kostholdet øker risikoen for beinskjørhet, og tilskudd har vist seg å forebygge både hoftebrudd og andre typer beinbrudd. Andre studier tyder imidlertid på at kalsium også kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag. Forskere ved NTNU og Universitetet i Oslo har benyttet en avansert beslutningsanalytisk modell til å undersøke den totale helseeffekten av å ta et kombinert tilskudd med kalsium og D-vitamin resten av livet sammenlignet med å ikke ta tilskudd, og har tatt utgangspunkt i 65 år gamle friske kvinner med en kroppsmasseindeks på 24 kg/m2.

Ettersom dokumentasjonen på at kalsium øker hjerte- og karrisikoen er usikker, benyttet forskerne tre ulike scenarier basert på resultater fra tidligere studier. I høyrisikomodellen medførte altså tilskudd av kalsium og D-vitamin totalt 10 300 hjerteinfarkt og hjerneslag resten av livet for 100 000 65 år gamle kvinner, mens resultatet for modellen med medium risiko var 4900 slag og hjerteinfarkt. Begge modellene innebar at antall tapte år med god livskvalitet var høyere enn antallet tjente år med god livskvalitet som følge av at tilskuddet reduserte risikoen for beinbrudd.

I studien undersøkte også forskerne kostnadseffektiviteten av å tilby 65 år gamle kvinner tilskudd med kalsium og D-vitamin, og kom fram til at tilskudd er å anse som både kostnadseffektivt og bra for folkehelsa dersom det ikke medfører økt risiko for hjerte- og karsykdom. Dersom et slikt kosttilskudd faktisk øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag vil imidlertid både kostnadene øke og helsegevinsten bli spist opp.

– Vi konkluderer med at den moderate effekten av kalsium- og vitamin-D-tilskudd på brudd ikke er stor nok til å oppveie en potensiell økt risiko på hjerte- og karsystemet hos kvinner som i utgangspunktet har lav risiko for beinbrudd. Hvis man i tillegg til tilskudd også gir et legemiddel mot beinskjørhet, vil imidlertid den økte effekten på brudd gi et positivt nytte-risiko-forhold og også resultere i sparte kostnader, sier Gunhild Hagen til UNIKARD.

Forskerne understreker at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å konkludere med at kalsium øker risikoen for hjerte- og karsykdom, og at analysene må ses i lys av denne usikkerheten. Samtidig er modellene deres forenklinger som ikke kan erstatte studier gjort på ekte mennesker.

– Vi vet altså ikke sikkert at kalsium har en slik negativ effekt, men for sikkerhets skyld bør man kanskje velge å gi annen behandling i tillegg dersom man ønsker å forebygge brudd hos eldre kvinner, sier Hagen.

Leave a reply