Rundt 1000 norske barn og unge under 16 år har barneleddgikt, og hos om lag halvparten vedvarer tilstanden som voksen. I fjor publiserte norske forskere resultater som viser høyere blodtrykk og stivere blodårevegger hos voksne med vedvarende juvenil idiopatisk artritt, noe som tyder på at sykdommen kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom. Ifølge en ny studie, som er et samarbeidsprosjekt mellom revmatologisk og kardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, er imidlertid ikke pumpefunksjonen til hjertet hos disse pasientene dårligere enn hos friske.

Les også: Barneleddgikt kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom

Ved hjelp av hjerteultralyd undersøkte forskerne hjertefunksjonen til 85 voksne pasienter som fikk diagnostisert juvenil idiopatisk artritt tidlig på 1980-tallet og fortsatt hadde aktiv sykdom mer enn 15 år senere. Sammenlignet med 46 friske kontrollpersoner var skilleveggen mellom de to hjertekamrene (det intraventrikulære septum) noe tykkere hos pasientene, noe som kan henge samme med det høyere blodtrykket i pasientgruppa. Det var imidlertid ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene når det gjaldt pumpefunksjonen til det venstre hjertekammeret (den systoliske hjertefunksjonen), mens hjertene i pasientgruppa hadde noe økt fylningstrykk, en indikasjon på dårligere diastolisk hjertefunksjon. Nivåene var likevel innenfor det som regnes som normalt, og det var pasientene med størst sykdomsbyrde som hadde størst grad av svekkelser.

Alt i alt kunne forskerne konkludere med at voksne med juvenil idiopatisk artritt ikke har klinisk relevante svekkelser av hjertefunksjonen. Samtidig indikerer studien at det er en sammenheng mellom svekkelser i den diastoliske hjertefunksjonen og høyere alvorlighetsgrad av sykdommen, blant annet målt via medisinbruk og nivåene av betennelsesmarkører. Dermed kan det være viktig å være ekstra oppmerksom på hjerte- og karrelaterte symptomer blant pasientene med høygradig sykdomsbyrde.

Leave a reply