De norske forskerne har gjort en samlet analyse av 12 studier fra mellom 2000 og 2013 som har sett på eksponering av støy på jobb og framtidig risiko for enten høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom eller død av slik sykdom. Funnene publiseres i januarutgaven av tidsskriftet Occupational Medicine.

– Vi finner en svak sammenheng mellom støy i arbeidslivet og dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom, en klarere sammenheng mellom støy og hjerte- og karsykdom og en sterk sammenheng mellom støy og høyt blodtrykk, sier førsteforfatter Marit Skogstad i en sak publisert på hjemmesiden til Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

(saken fortsetter under videoen)

Video fra NRK Nyheter: Norsk forening mot støy er ikke overrasket over resultatene fra studien.

34 % økt risiko for hjerte- og karsykdom

Fire av de tolv studiene så på sammenhengen mellom jobbstøy og høyt blodtrykk hos mannlige industriarbeidere. De samlede resultatene fra disse fire studiene, som alle målte støynivåene objektivt, viste at et støynivå høyere enn 85 desibel var forbundet med 68 % økt risiko for høyt blodtrykk (140/90 mmHg). Kun én av studiene undersøkte hvordan blodtrykket hang sammen med gradvis høyere støynivåer, og viste at jo høyere støynivået var jo høyere var risikoen for høyt blodtrykk.

Tre studier så på hvordan jobbstøy hang sammen med framtidig hjerte- og karsykdom. To av disse studiene viste at finske industriarbeidere som var utsatt for høyere støynivåer enn 80 desibel hadde økt risiko for koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina), også etter at de hadde sluttet i jobben, mens den tredje studien undersøkte sammenhengen ved hjelp av selvrapporterte opplysninger om både støy, koronarsykdom og hjerneslag. Den samlede analysen av de tre studiene estimerte at jobbstøy var forbundet med 34 % økt risiko for framtidig hjerte- og karsykdom.

Fem av studiene i analysen fokuserte på hvordan risikoen for å dø av ulike typer hjerte- og karsykdom var relatert til støynivåene på jobb. I en av disse studiene var 30 000 canadiske sagbrukarbeidere utsatt for et gjennomsnittlig støynivå på 92 desibel. Denne studien viste en vesentlig sterkere sammenheng mellom støy og framtidig hjerte- og karrelatert død, i dette tilfellet som følge av akutt hjerteinfarkt, enn de fire andre studiene, hvor støynivåene enten var selvrapportert eller ikke målt i det hele tatt. For de fem studiene samlet sett fant forskerne en svak, men statistisk signifikant forhøyet risiko på 12 % for å dø som følge av hjerte- og karsykdom blant arbeidere utsatt for høye støynivåer.

Hvordan kan støy på jobb øke hjerterisikoen?

Forbindelsen mellom støy på arbeidsplassen og høyt blodtrykk er kjent fra før, men tidligere studier har ikke kunnet slå fast en sammenheng mellom jobbstøy og hjerte- og karsykdom. Dokumentasjonen har dessuten i stor grad basert seg på tverrsnittdata, som er uegnet til å påvise årsakssammenhenger mellom jobbstøy og helse. Denne nye analysen stiller sterkere i så måte, ettersom den kun inkluderer studier som følger arbeiderne over tid og ser på sykdom som oppstår på et senere tidspunkt enn støyen. Forskerne understreker likevel at ikke alle studiene har hatt mulighet til å justere analysene for faktorer som forbindes med både økt risiko for hjerte- og karsykdom og økt sannsynlighet for å jobbe på en støyende arbeidsplass, for eksempel alder, kjønn, røyking, fysisk inaktivitet, høyt blodtrykk, dårlig kolesterolprofil og lav sosioøkonomisk status. De kan derfor ikke konkludere sikkert med at støy på arbeidsplassen i seg selv øker risikoen for hjerteinfarkt og annen hjerte- og karsykdom.

Det finnes likevel en del teorier om hvordan støy kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdom. Støy er et stresselement, og stress kan øke pulsen ved å påvirke utskillelsen av adrenalin og noradrenalin i kroppen, i tillegg til å endre nivåene av ulike andre hormoner som kan øke hjerterisikoen, for eksempel kortisol og testosteron. Eksperimentelle studier har dessuten vist at støyeksponering øker blodtrykket akutt, og vedvarende høyt blodtrykk er en vesentlig risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Støyende industri kan også være en kilde til luftforurensing, som i sin tur kan føre til åreforkalkning og høyt blodtrykk.

Studiene som så på forbindelsen mellom støy og framtidig hjerte- og karsykdom hadde flere mangler, blant annet relatert til hvordan man målte støy og fikk opplysninger om sykdommene. Forskerne konkluderer derfor med at det fortsatt er behov for prospektive studier av høy kvalitet før man kan slå fast at støy i arbeidslivet forårsaker andre effekter på hjertet og karsystemet enn høyt blodtrykk. Likevel indikerer funnene fra analysen deres at man bør forsøke å holde støynivået på arbeidsplassen lavt for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom.

Leave a reply