Reperfusjonsskade oppstår som følge av at blodtilførselen til hjertet åpnes opp igjen etter en periode med iskemi. Iskemisk postkondisjonering er en metode som potensielt kan begrense slik skade, og innebærer at man stenger blodtilførselen igjen i flere korte perioder etter at forkalkningene er blokket ut. Forskere ved Oslo universitetssykehus har nå målt deformasjonen i hjerteveggen (strain) ved hjelp av hjerteultralyd hos pasienter som har blitt behandlet for STEMI-hjerteinfarkt, og oppdaget at iskemisk postkondisjonering ikke påvirket hjertefunksjonen til pasientene.

Iskemisk postkondisjonering etter PCI-behandling ble gjennomført på 45 av de 100 pasientene som ble inkludert i analysene. Fire måneder senere evaluerte forskerne hjertefunksjonen, infarktstørrelsen og nivåene av hjerteinfarktmarkøren troponin T, og de fant ingen forskjeller mellom postkondisjonerings- og kontrollgruppa. Det samme gjaldt etter at de hadde justert for faktorer som kunne påvirke analysene. Dermed kunne forskerne konkludere med at iskemisk postkondisjonering ikke ser ut til å forbedre hjertefunksjonen på kort sikt etter PCI-behandling for akutt STEMI-hjerteinfarkt.

Leave a reply