KOLS er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge, etter hjerte- og karsykdom og kreft. Mange pasienter med KOLS har svekket funksjon av høyre hjertekammer, som er ansvarlig for å sende blod ut i lungekretsløpet. En ny studie fra CERG ved NTNU viser at høyintensiv intervalltrening kan redusere skadene på hjertet.

Forskerne benyttet 42 mus i studien, og halvparten ble utsatt for sigarettrøyk i seks timer fem dager hver uke i 14 uker. Dette førte til redusert funksjon av høyre hjertekammer sammenlignet med musene som hadde levd i frisk luft. Deretter ble halvparten av musene fra begge gruppene tilfeldig fordelt til enten inaktivitet eller en times høyintensiv intervalltrening fem dager i uka. Etter fire uker hadde treningen reversert den reduserte hjertefunksjonen hos musene i sigarettrøykgruppa.

Forskerne ønsket å lære mer om mekanismene som bidrar til svekket hjertefunksjon ved KOLS, og undersøkte den glatte muskulaturen i lungeblodårene til musene. Mye slik muskulatur øker trykket og reduserer blodflyten gjennom lungeårene. I motsetning til i tidligere studier, økte ikke sigarettrøyk dannelsen av glatt muskulatur i denne studien. Trening bidro imidlertid til å redusere den glatte muskulaturen i begge musegruppene, noe som kan være positivt for å hindre svekkelser av høyre hjertekammer.

Samtidig så forskerne at trening medførte en liten reduksjon i et mål på størrelsen av alveolene* i lungene. KOLS er karakterisert av forstørrede alveoler, noe som reduserer kapasiteten for å frakte oksygen fra lungene over til blodet. Selv om reduksjonen ikke var statistisk signifikant, kan funnene tyde på at trening motvirker noen av de skadelige effektene røyking har på alveolene.

Selv om forskerne understreker at man skal være forsiktig med å overføre resultatene fra musestudier direkte til mennesker, indikerer denne studien at høyintensiv intervalltrening kan hindre at hjertefunksjonen svekkes hos pasienter med KOLS. Studien tyder på at dette ikke bare skyldes at treningen påvirker hjertemuskelen direkte, men også kan føre til positive endringer i blodårene som frakter blod til og fra lungene.

Leave a reply