13 % av befolkningen i Norge er innvandrere. Studier fra Sverige og Danmark viser at spesielt innvandrere fra sørasiatiske land som Pakistan, Sri Lanka, India og Bangladesh har økt hyppighet av koronar hjertesykdom både sammenlignet med andre innvandrere og personer som er født i det skandinaviske landet. Nå er lignende funn for første gang også presentert i Norge.

Via CVDNOR-databasen hentet forskerne informasjon om alle sykehusinnleggelser for hjerte- og karsykdom i Norge mellom 1994 og 2009. Dødsårsaksregisteret gav nødvendige opplysninger om hjerte- og karrelaterte dødsfall, og data fra Folkeregisteret viste at 11 % av alle de 2 637 057 personene som ble inkludert i analysene var førstegenerasjons innvandrere. Forskerne inkluderte kun personer mellom 35 og 64 år, ettersom innvandrerbefolkningen i Norge er forholdsvis ung.

Les mer: CVDNOR: Kartlegger nordmenns hjertehelse

I løpet av perioden mellom 1994 og 2009 fikk 3726 av de vel 280 000 innvandrerne akutt hjerteinfarkt, mens drøyt 2000 fikk akutt hjerneslag. Forskerne delte inn immigrantene i 14 grupper ut fra hvilken region de kom fra, og det viste seg at både menn og kvinner fra Sør-Asia hadde mer enn doblet risiko for å få hjerteinfarkt sammenlignet med personer født i Norge, og også signifikant økt risiko for hjerneslag. Innvandrere fra Pakistan hadde aller høyest risiko for hjerteinfarkt.

Også personer fra Sentral-Asia hadde nesten doblet risiko for å få hjerteinfarkt sammenlignet med etniske nordmenn. For menn og kvinner fra tidligere Jugoslavia var risikoen for hjerteinfarkt økt med henholdsvis 50 % og 75 %, mens kun mennene hadde økt risiko for slag. Også menn fra Midtøsten hadde signifikant økt risiko for hjerteinfarkt, mens menn fra Afrika sør for Sahara og kvinner fra Sørøst-Asia hadde økt risiko for hjerneslag.

– Det kan være greit å merke seg at Sentral-Asia-gruppa i vår studie var liten, så der var det stor usikkerhet rundt estimatene, forteller førsteforfatter Kjersti Stormark Rabanal ved Folkehelseinstituttet.

Studien tyder på at det er behov for spesielle tiltak for å forebygge hjerte- og karsykdom i enkelte innvandrergrupper. Det er ikke helt klart hvorfor personer fra Sør-Asia virker å være spesielt utsatt for hjerte- og karsykdom, men høy forekomst av risikofaktorer som fedme og diabetes forklarer en del av forskjellene fra andre folkegrupper. Posttraumatisk stress er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom, og kan være en del av forklaringen på hvorfor innvandrere fra tidligere Jugoslavia – hvorav en stor andel kom under Balkan-krigen på 1990-tallet – skiller seg så markant fra andre østeuropeiske immigranter, som i større grad er friske arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandring kan også være årsaken til den lave risikoen for hjerte- og karsykdom som ble observert blant innvandrere fra Vest-Europa og Nord-Amerika.

Tabellen under gir en oversikt over de 14 gruppene av innvandrere og oppgir risiko i prosent sammenlignet med risikoen for personer født i Norge. Tallene som er uthevet viser verdier som er statistisk signifikante og som dermed med stor grad av sikkerhet er et uttrykk for at det er en reell forskjell mellom innvandrere og etniske nordmenn.

Fødested Hjerteinfarkt Hjerneslag
Menn Kvinner Menn Kvinner
Vest-Europa 88 % 68 % 93 % 87 %
Øst-Europa 98 % 65 % 78 % 93 %
Tidligere Jugoslavia 150 % 175 % 128 % 106 %
Midtøsten 145 % 120 % 99 % 97 %
Nord-Afrika 61 % 63 % 59 % 38 %
Afrika sør for Sahara 80 % 77 % 144 % 77 %
Sør-Asia 227 % 210 % 126 % 158 %
Sørøst-Asia 64 % 47 % 94 % 143 %
Øst-Asia 38 % 38 % 109 % 69 %
Sentral-Asia 195 % 218 % 71 % 171 %
Nord-Amerika 58 % 51 % 64 % 92 %
Mellom-Amerika 66 % 130 % 72 % 151 %
Sør-Amerika 82 % 90 % 83 % 109 %
Oceania 49 % 55 % 33 % 46 %

 

Leave a reply