Den store europeiske SCAST-studien ble ledet fra Oslo universitetssykehus, og så på om det er gunstig å senke høyt blodtrykk med medisinen candesartan den første uka etter et akutt hjerneslag. Både hovedfunnene og resultater fra flere substudier med seks måneders oppfølgingstid indikerer imidlertid at medikamentet potensielt kan gjøre mer skade enn nytte for disse pasientene, og forskerne har anbefalt at slik blodtrykkssenking ikke bør bli en del av rutinebehandlingen.

Les også: Blodtrykksmedisin kan være skadelig etter hjerneblødning
Les også: Øker blodtrykksmedisin risikoen ved akutt iskemisk hjerneslag og innsnevrede halspulsårer?
Les også: Rask blodtrykkssenking etter akutt hjerneslag har ikke betydning for framtidig pleiebehov

Nå har forskerne fulgt opp pasientene fra Skandinavia (til sammen 1.256 pasienter) tre år etter hjerneslaget for å se om effekten av akutt blodtrykkssenking kan være positiv på lengre sikt. De benyttet pasientregisterdata og data fra dødsårsaksregistrene i de skandinaviske landene for å se på alle dødsfall og kardiovaskulære hendelser blant pasientene i løpet av oppfølgingsperioden.

I candesartangruppa opplevde 28,2 % av pasientene hjerte- og karrelatert død, hjerteinfarkt eller et nytt hjerneslag i løpet av oppfølgingsperioden. Dette var ikke signifikant forskjellig fra andelen på 32,5 % som opplevde det samme i kontrollgruppa, som ble behandlet med juksemedisin. Heller ikke for de alternative endepunktene som ble undersøkt (henholdsvis nytt hjerneslag og død av alle årsaker) var det signifikant forskjell mellom gruppene. Dermed viser heller ikke denne langtidsstudien noen klar fordelaktig effekt av tidlig medikamentell blodtrykkssenkende behandling for pasienter som har høyt blodtrykk etter akutt hjerneslag.

Leave a reply