– Ultralyd av halspulsåren er et viktig verktøy for bedre evaluering av hjerte- og karrisikoen hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom, sier seniorforsker Anne Grete Semb. Hun og kollegene ved Hjerte-Revma klinikken ved revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus har undersøkt kolesterolavleiring i halspulsåren til 335 pasienter med leddgikt, ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) eller psoriasisartritt. Studien bekrefter at mange av de som bør få intensiv kolesterolsenkende behandling ikke fanges opp av risikomodeller som benyttes for personer uten revmatisk leddsykdom.

Avdekket plakk hos «lavrisikopasienter»

Forskerne brukte to generelle modeller – den europeiske SCORE-modellen og den amerikanske ACC/AHA-modellen – for å beregne risikoen for framtidig hjerte- og karsykdom blant pasientene. Disse modellene baserer seg på kjente risikofaktorer som røyking, BMIblodtrykk, og kolesterolnivåer, og er presise for å forutsi hvem som vil rammes av hjerte- og karsykdom blant folk flest. Det er imidlertid kjent fra tidligere at modellene er langt mer upresise for pasienter med revmatisk leddsykdom.

– Ifølge begge modellene hadde om lag halvparten av pasientene lav eller moderat risiko for hjerte- og karsykdom, og dermed ikke behov for kolesterolsenkende medisiner. Da vi studerte halspulsårene fant vi imidlertid kolesterolavleiringer hos omtrent en tredel av disse pasientene. Slik plakkdannelse innebærer at pasientene ifølge retningslinjene skal få intensiv kolesterolsenkende behandling, sier Semb.

For de pasientene som ble klassifisert med høyere hjerte- og karrisiko, og som ifølge anbefalingene dermed bør vurderes nærmere for kolesterolsenkende behandling, var tallene enda tydeligere: Mer enn halvparten hadde plakk i halspulsåren og ble omplassert til kategorien «veldig høy risiko».

Konsekvenser av feilklassifisering

For en del pasienter med leddgikt anbefales det å gange den opprinnelige risikoen for framtidig hjerte- og karsykdom med 1,5, men dette bidro ikke i vesentlig grad til at de generelle modellene plasserte flere av pasientene i riktig risikogruppe. Forskerne gjorde også forsøk på å optimalisere grenseverdiene for risiko i de to modellene slik at flere pasienter skulle bli kategorisert riktig, men heller ikke det førte til mer nøyaktig risikoklassifisering.

Pasientene i studien hadde ikke symptomgivende kolesterolavleiring/plakk i halspulsårene, og denne vil derfor ikke fanges opp av de tradisjonelle risikomodellene som SCORE eller den amerikanske ACC/AHA-modellen. Tidligere studier fra denne forskegruppa ved Diakonhjemmet har vist at kolesterolsenkende statiner reduserer kolesterolavleiringen i halspulsårer hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom, noe som er med på å understreke hvor viktig det er at pasientene plasseres i riktig risikogruppe og får riktig behandling.

– Det kan argumenteres for at alle pasienter med revmatisk leddsykdom bør screenes for kolesterolavleiring/plakk i halskar, ettersom dette er ei pasientgruppe med økt risiko for hjerte- og karsykdom og høy forekomst av ikke-symptomgivende kolesterolavleiring her, sier Semb.

LES OGSÅ:

Statiner reduserer kolesterolavleiringer i halskar hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom

 

Leave a reply