Idiopatisk dilatert kardiomyopati er en hjertemuskelsykdom som innebærer at hjertet utvider seg slik at hulrommet blir større, samtidig som muskulaturen stadig svekkes. 10 % av alle tilfeller av hjertesvikt skyldes denne formen for kardiomyopati, og tidligere rapporter har vist at mellom 25 og 50 % av de som får hjertesvikt som følge av idiopatisk dilatert kardiomyopati dør innen fem år. Nå har forskere i Oslo undersøkt prognosen for pasienter med idiopatisk dilatert kardiomyopati som har fått optimal medisinsk behandling etter dagens retningslinjer.

102 voksne pasienter ble inkludert i studien. I løpet av det første året gjennomførte tre av disse en hjertetransplantasjon. Blant de resterende pasientene som møtte til oppfølgingsundersøkelser opplevde et stort flertall (69 av 95 pasienter) en markant forbedring i pumpefunksjonen til venstre hjertekammer, og funksjonen ble betraktet som normalisert hos 11 av pasientene. Også alvorlighetsklassifikasjonen av hjertesvikt og den fysiske kapasiteten målt som maksimalt oksygenopptak var vesentlig forbedret i pasientgruppa på oppfølgingstidspunktet sammenlignet med utgangspunktet.

93 % av pasientene levde fortsatt etter fem år, og 84 % hadde hadde overlevd uten hjertetransplantasjon. Forskerne gjennomførte et PubMed-søk for å finne resultater fra lignende tidligere studier, og oppdaget en tydelig trend til at langtidsoverlevelsen av idiopatisk dilatert kardiomyopati har økt betydelig fra 1980-tallet og fram til i dag. 93 % er den høyeste overlevelsesraten som er rapportert etter fem år.

Forskerne lister opp flere potensielle årsaker til de gode overlevelsestallene, men argumenterer for at hovedgrunnen er at pasientene ble fulgt opp nøye etter dagens retningslinjer for behandling av hjertesvikt. Nesten samtlige pasienter brukte betablokkere og ACE-hemmere/angiotensin-II-reseptorblokkere, og en betydelig andel fikk også implantert hjertestarter. Studien viser dermed hvordan moderne hjertesviktbehandling har bidratt til at pasienter med idiopatisk dilatert kardiomyopati kan leve lenger i dag enn for få tiår siden.

Leave a reply