Simvastatin Ezetimibe in Aaortic Stenosis (SEAS)-studien inkluderte 1873 asymptomatiske aortastenosepasienter fra 173 sykehus i sju europeiske land. Studien som ble gjennomført i 2002–2008 fant ingen effekt av aggressiv kolesterolsenkende behandling med tanke på å redusere risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom eller bremse utviklingen av aortastenose. Pasientene ble undersøkt over tid ved hjelp av hjerteultralyd, og alle hjerteultralydundersøkelsene ble sendt for detaljert analyse ved kjernelaboratoriet på Haukeland Universitetssykehus. Nye analyser av datamaterialet fra SEAS-studien viser at massen til venstre hjertekammer uavhengig av andre faktorer forutsier risikoen for hjerterelatert død og andre alvorlige hendelser i denne gruppa pasienter. Studien kan bidra til å redusere utfordringene knyttet til å finne de pasientene med mild til moderat aortastenose som har høyest risiko.

Omtrent en tredel av pasientene ble diagnostisert med hypertrofisk, altså forstørret, venstre hjertekammer da studien startet. Etter en median oppfølgingstid på 4,3 år hadde denne andelen steget til 60 %. Det viste seg at den fjerdedelen av pasientene som hadde tyngst ventrikkel i forhold til kroppsstørrelse på det siste oppfølgingstidspunktet hadde mer enn tre ganger høyere risiko for å dø som følge av hjerte- og karsykdom sammenlignet med de som hadde lavest ventrikkelmasse. Også risikoen for hendelser knyttet til aortaklaffen, iskemiske hendelser og risikoen for død uansett årsak eller innleggelse for hjertesvikt var høyest for pasientene med tyngst ventrikkel. Forskerne gjorde tilsvarende funn da de brukte ultralydmålene fra første undersøkelse i studien, og også etter justering for andre kjente faktorer som påvirker prognosen ved asymptomatisk aortastenose (som for eksempel alvorlighetsgraden av aortastenosen, samtidig høyt blodtrykk eller fedme og hjertets pumpekraft) hang risikoen for samtlige fire endepunkter sammen med massen til venstre ventrikkel.

Dette er første gang ei så stor gruppe pasienter med mild til moderat aortastenose og uten diabetes eller iskemisk hjertesykdom har fått undersøkt massen av venstre ventrikkel og blitt fulgt i flere år for å observere risikoen for alvorlig sykdom og død. Funnene er oppsiktsvekkende, ettersom hypertrofi av venstre ventrikkel ved aortastenose tradisjonelt har blitt sett på som en kompensatorisk mekanisme som gjør at hjertet opprettholder normal pumpefunksjon. Økt ventrikkelmasse er imidlertid forbundet med forverret prognose for folk flest og ved høyt blodtrykk, og i det siste har flere studier indikert at andre faktorer enn selve sykdommen, for eksempel høyt blodtrykk, fedme og metabolsk syndrom bidrar til hypertrofisk venstre hjertekammer ved aortastenose. Det er behov for videre forskning for å avklare om pasienter med aortastenose og uttalt hypertrofisk venstre hjertekammer bør opereres på et tidligere tidspunkt enn det som vanligvis anbefales, eller om mer aggressiv behandling av høyt blodtrykk eller livsttilsomlegging kan redusere den økte risikoen hos disse pasientene. 

Leave a reply