Mandag 10. desember disputerer Negar Shahini for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. En rekke molekyler som fremmer alternativ aktivering av komplementsystemet er økt hos pasienter med hjertesvikt.
  2. Aktiviteten til komplementsystemet er koblet til prognosen ved hjertesvikt og aortastenose.
  3. Mangel på komplementkomponent 3 og CD14 påvirker ikke hjerteremodellering hos mus utsatt for trykkoverbelastning på hjertet.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Komplementsystemet er en viktig del av det medfødte immunforsvaret vårt, og er aktivert hos pasienter med hjertesvikt. Ukontrollert komplementaktivering gir utstrakt inflammasjon og vevsskade. Komplementsystemet kan aktiveres via tre ulike signalveier, blant annet den alternative veien. I doktorgraden sin har Negar Shahini vist at komponenter som inngår i aktiveringen den alternative signalveien er unormalt regulert hos pasienter med kronisk hjertesvikt, og at dette kan være en forklaring på hvorfor komplementsystemet er overaktivert i denne pasientgruppa.

Forskerne sammenlignet nivåene av komponentene hos 188 pasienter med kronisk hjertesvikt med nivåene hos 67 friske personer med samme alder og kjønn. Resultatene viste økte nivåer av faktor D og det terminale komplementkomplekset, samt lavere nivåer av properdin hos hjertesviktpasientene. Dette gjaldt spesielt hos pasienter med mer alvorlig grad av hjertesvikt. Nivåene av faktor D og properdin hang også tett sammen med nivåene av betennelsesmarkøren CRP, hjertesviktmarkøren NT-proBNP og ultralydmål av hjertefunksjonen. Deltakere med lave nivåer av faktor H og properdin hadde dessuten økt risiko for død eller hjertetransplantasjon i løpet av oppfølgingsperioden på median 4,6 år, og for faktor H gjaldt dette selv etter justering for andre forhold som påvirket sammenhengen.

(2) Pasienter med symptomatisk aortastenose har økt komplementaktivering. Nivåene av det terminale komplementkomplekset var høyere enn hos friske kontrollpersoner. Økte nivåer av faktor B var dessuten koblet til økt risiko for større hjerterelaterte hendelser og tidlig død.

(3) Komplementkomponent 3 og CD14 ser ikke ut til å være direkte involvert i remodellering av hjertet. Hos mus som ble eksponert for angiotensin II og påfølgende høyt trykk på hjertet, påvirket ikke mangel på disse to nøkkelmolekylene progresjonen av skadelige strukturelle endringer i hjertet.

Leave a reply