912 pasienter som hadde fått innsatt ny aortaklaff ved Haukeland universitetssjukehus mellom 2000 og 2012 svarte på spørreskjema forskerne sendte ut. I underkant av halvparten hadde samtidig gjennomgått koronar-bypass for iskemisk hjertesykdom. De svarte på spørsmålene i gjennomsnitt seks år etter operasjonen, og sammenlignet med den generelle befolkningen i samme aldersgruppe rapporterte pasientene i denne studien dårligere fysisk og psykisk helse.

Forskerne undersøkte til sammen 34 variabler som potensielt kunne henge sammen med dårlig helse i denne pasientgruppa. Det viste seg at lavt utdanningsnivå var forbundet med dårligere fysisk helse selv etter justering for alle de 33 andre variablene. Forskerne mener dette kan indikere at lavt utdannede har mindre kunnskap om hvordan de skal ta vare på helsa si sammenlignet med personer med høyere utdanning. Samtidig var høy score på NYHA-klassifiseringen av hjertesvikt en av de variablene som forutsa dårlig helse best, og også pasienter som hadde symptomer på depresjon eller benyttet det blodfortynnende legemiddelet warfarin oppgav dårligere fysisk helse.

Depresjon var dessuten – ikke overraskende – den sterkeste indikatoren på dårlig mental helse. Også det å bo alene var negativt forbundet med den mentale helsen til pasientene, noe som ifølge forskerne understreker betydningen av å ha et sosialt nettverk. Alder, samtidig gjennomgått koronar-bypass-operasjon eller type hjerteklaff var blant variablene som ikke hadde betydning for framtidig selvopplevd helse etter at forskerne hadde justert for de 33 kovariatene.

Ettersom dette er en retrospektiv studie kan den ikke si noe om årsakssammenhenger mellom hjerteklaffoperasjon og de ulike faktorene som har betydning for pasientenes fysiske og mentale helse. Likevel gir den en god indikasjon på hvilke sosiodemografiske og kliniske variabler som har betydning for pasientenes selvrapporterte helsetilstand flere år etter aortaklaffkirurgi. Forskerne konkluderer med at screening for psykososiale risikofaktorer og individuelt tilpassede rehabiliteringsprogrammer kan forbedre helsen i denne pasientgruppa på lengre sikt.

Leave a reply