Torsdag 3. mai disputerer Ingvild Vatten Alsnes for sin doktorgrad ved NTNU.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Kvinner med mild eller moderat svangerskapsforgiftning har flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom elleve år senere.
  2. Barna til disse kvinnene ser derimot ikke ut til å ha økte nivåer av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.
  3. Hjerte- og karrisikoen er imidlertid høyere hos unge voksne født av mødre med høyt blodtrykk i svangerskapet, noe som trolig forklares av livsstil eller genetikk.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Elleve år etter svangerskapet var blodsukker, insulinresistens, blodtrykk og BMI høyere hos kvinner med mild eller moderat svangerskapsforgiftning enn hos andre mødre. De hadde også lavere HDL-kolesterol, men for øvrig var kolesterolprofilen som hos resten av kvinnene i studien. Mødre med alvorlig svangerskapsforgiftning hadde derimot ikke den samme økningen i risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som de med mild eller moderat svangerskapsforgiftning.

Studien sammenligner 228 mor-og-barn-grupper med svangerskapsforgiftning med 383 mor-og-barn-grupper uten svangerskapsforgiftning. Blant barna var det ingen tydelige forskjeller mellom de to gruppene når det gjaldt risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

(3) Alle barn av mødre som har hatt høyt blodtrykk i ett eller flere svangerskap kan ha økt risiko for hjerte- og karsykdom gjennom livet. Unge voksne hadde høyere blodtrykk, høyere BMI og større midjemål enn andre på samme alder dersom mor hadde hatt høyt blodtrykk da hun var gravid. Kolesterolprofilen var også mer ugunstig hos denne gruppa unge voksne. Det er imidlertid neppe det høye blodtrykket til mor mens de var inne i magen som har ført til den økte hjerte- og karrisikoen, men heller felles livsstilsfaktorer eller genetiske faktorer. Alsnes og kollegene fant nemlig ut at også søsknene deres hadde like forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom, selv om mor ikke hadde hatt høyt blodtrykk i disse svangerskapene.

Studien baserer seg på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag som er koblet til data fra Medisinsk fødselsregister. Den inkluderer til sammen 15 778 deltakere fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag som i gjennomsnitt var 29 år gamle, deriblant 210 grupper av søsken. 706 av deltakerne var født av mødre med høyt blodtrykk i svangerskapet.

Ingvild Vatten Alsnes forteller mer om studien i dette videointervjuet med redaktøren av tidsskriftet Hypertension, hvor artikkelen er publisert:

(2) Den siste studien i doktorgraden viser økte testosteronnivåer og enkelte andre hormonelle endringer hos 11-12-åringer født av mødre med svangerskapsforgiftning.

Leave a reply