I akuttfasen av et iskemisk hjerneslag er blodtrykket forhøyet, blant annet for å kompensere for den reduserte blodflyten til hjernen. Et hjerneslag som rammer blodårer i områdene under hjernebarken (subkortikalt) er ofte relativt lite og benevnes som et lakunært infarkt. Nå viser en ny studie at lakunære infarkter er forbundet med høyt blodtrykk i større grad enn andre typer iskemisk hjerneslag med tilsvarende nevrologiske svekkelser.

Lakunære syndromer omfatter flere andre subtyper av iskemisk hjerneslag i tillegg til lakunære infarkter. Forskerne inkluderte 113 pasienter som ble behandlet for symptomer på lakunære syndromer ved Akershus universitetssykehus mellom 2011 og 2013 i analysene sine. Av disse hadde to tredeler lakunært infarkt. Forskerne målte blodtrykket til pasientene både ved ankomst sykehuset og på den tredje dagen etter innleggelse. På den siste av målingene var blodtrykket signifikant høyere i pasientgruppa med lakunære infarkter sammenlignet med pasientgruppa uten lakunære infarkter, og det var også en høyere andel i lakunær-gruppa som hadde et systolisk blodtrykk høyere enn 140 mmHg. Etter å ha justert analysene for faktorer som kunne påvirke resultatet, var lakunære infarkter den eneste kovariaten som viste en signifikant sammenheng med systolisk og diastolisk blodtrykk, noe som gjaldt på begge måletidspunktene.

Les også: Dårligere funksjonsevne etter store subkortikale lesjoner

Studien indikerer at lakunære infarkter kan være uavhengig forbundet med høyere blodtrykk enn ikke-lakunære infarkter av samme alvorlighetsgrad. Høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for alle typer hjerneslag, og utgjør muligens en enda større risiko for lakunære infarkter. Det var ingen forskjell mellom de to pasientgruppene i bruk av blodtrykkssenkende medisiner før hjerneslaget, men forskerne spekulerer i om sammenhengen mellom blodtrykk og lakunært infarkt kan skyldes at mange har ubehandlet høyt blodtrykk.

Leave a reply