Aktiverte nøytrofile granulocytter kan skille ut innhold fra cellekjernen som utenfor cellen danner nettverk kalt NET, eller nøytrofile ekstracellulære feller. NET er med på å aktivere makrofager og forsterke betennelsesprosessen i plakk, noe som bidrar til å øke den blodproppdannende aktiviteten som forårsaker koronar hjertesykdom. En studie av 20 pasienter med akutt hjerteinfarkt og ti pasienter med stabil angina pectoris gjennomført ved Senter for klinisk hjerteforskning indikerer at NET-nivåene synker innen få dager etter PCI-behandling.

Forskerne tok blodprøver av anginapasientene før PCI-inngrepet, og i begge gruppene på sju tidspunkter fram til to uker etter behandlingen. Nivåene av dsDNA, en markør for nivåene av NET, var høyere hos infarktpasientene enn anginapasientene fram til det tredje døgnet, og nivåene sank innen dag fem i begge gruppene. Nivåene av nukleosomer, en annen markør for NET-nivåene, var også høyere det første døgnet hos pasientene med akutt hjerteinfarkt enn hos pasientene med stabil koronarsykdom. Disse nivåene sank fra før behandling og til den tredje dagen hos anginapasientene, men endret seg ikke signifikant på noe tidspunkt i gruppa med hjerteinfarkt.

Videre viste det seg at nivåene av dsDNA fem dager etter PCI-behandling hang tett sammen med de høyest målte nivåene av hjerteskademarkøren troponin T, og både nivåene av dsDNA og nukleosomer på dag 5 korrelerte med størrelsen på hjerteinfarktet målt med MRI. Forskerne kunne konkludere med at de observerte høye nivåer av markører for nøytrofile ekstracellulære feller kort tid etter revaskularisering hos pasienter med hjerteinfarkt, og at nivåene var forbundet med størrelsen på infarktet. Reduksjonen i nivåene etter de første dagene i begge de to gruppene indikerer at disse «fellene» produseres og spiller en rolle ved så vel akutt som kronisk koronarsykdom. De understreker at studien først og fremst er egnet til å generere hypoteser, og at det ikke er sikkert dsDNA og nukleosomer er spesifikke markører for NET.

Leave a reply