– En innsats må gjøres for å sikre at hjerteinfarktpasienter med lav utdannelse får tidlig hjelp, har lik tilgang til behandling, tar medisinene sine og blir oppmuntret til å forbedre livsstilen. Dette burde bidra til å redusere de sosioøkonomiske forskjellene i risiko for hjertesvikt etter et hjerteinfarkt, kommenterer førsteforfatter Gerhard Sulo.

Den nye studien føyer seg inn i en lang rekke studier fra CVDNOR-prosjektet som viser betydelige forskjeller i hjerterisiko mellom personer med høy og lav utdannelse, og kan være med på å forklare hvorfor færre med lav utdannelse overlever hjerteinfarkt.

(saken fortsetter under)

LES OGSÅ:

Færre med lav utdanning overlever hjerteinfarkt

Lavt utdannede får sjeldnere utblokking ved hjerteinfarkt

Lavt utdannede får fortsatt oftere hjerteinfarkt

Søker hjelp senere

– Personer med lav utdannelse har større sannsynlighet for å ha flere medisinske tilstander og usunn livsstil, noe som også øker risikoen for hjertesvikt. Utdannelse som sådan kan ikke sees på som en “beskyttelse” i klassisk forstand. Men med høy utdannelse kommer et knippe karakteristikker som har betydning for helsevaner og sykdomsutfall. Pasienter med lavere utdannelse venter lenger med å søke hjelp, og de har muligens dårligere tilgang til spesialister, forklarer Sulo overfor På Høyden, som omtalte studien da den ble publisert i sommer.

Han får støtte av professor Grethe Tell, som er studiens sisteforfatter.

– Tidligere studier har vist at de som har lavest utdannelse kommer senere til behandling. Kanskje kjenner de ikke symptomene godt nok, kanskje venter de med å ringe 113, sier hun til den uavhengige universitetsavisa for Universitetet i Bergen.

Flere tilleggssykdommer

Fra CVDNOR-databasen har forskerne hentet informasjon om alle pasienter som er lagt inn med sitt første akutte hjerteinfarkt på et norsk sykeshus mellom 2001 og 2009. I analysene har de bare inkludert personer mellom 35 og 85 år, og ekskludert deltakere som allerede hadde kjent hjertesvikt før infarktet. Til sammen fant de informasjon om høyeste fullførte utdannelse for 70 506 av disse pasientene, og kategoriserte disse på tre ulike nivåer.

  • 43,3 % hadde kun fullført grunnskolen.
  • 44,2 % hadde videregående skole som høyeste fullførte utdannelse.
  • 12,6 % hadde høyere utdannelse fra universitet eller høyskole.

De med lavest utdannelse var også de eldste pasientene, og det var en høyere andel kvinner blant pasienter med lav enn med høy utdannelse. Selv etter at forskerne hadde tatt hensyn til disse forskjellene var lav utdannelse tett forbundet med økt samsykelighet i form av diabetes, høyt blodtrykk, ugunstig kolesterolprofil, nyresvikt og KOLS.

– Stor forskjell

Hjertesvikt er en vanlig komplikasjon av akutt hjerteinfarkt. Studien viste at 17,7 % av pasientene hadde hjertesvikt ved innleggelse eller fikk det i løpet av sykehusoppholdet. For pasientene som kun hadde fullført grunnskolen var andelen 19,1 %, mens den var 13,1 % blant personer med høyere utdannelse. Forskjellen var fortsatt statistisk signifikant selv etter at forskerne hadde justert analysene for ulik alder, kjønn og samsykelighet i de ulike utdannelsesgruppene.

– Personene med høyere utdannelse hadde 20 prosent lavere risiko enn de med lav utdannelse, sier Grethe S. Tell. Forskjellen var også på 9 % mellom de som hadde fullført videregående utdannelse og de som ikke hadde utdannelse utover grunnskole.

I løpet av de neste få årene fikk også 11,8 % av infarktpasientene som ble skrevet ut fra sykehus uten hjertesvikt påvist sykdommen. Og her var utdannelsessforskjellen enda mer markant: De med høyere utdannelse hadde 27 % lavere risiko enn de med lavest utdannelse i de justerte analysene. Forskjellen mellom de med lav og middels høy utdannelse var på 14 %.

– Det er ganske stor forskjell, sier Tell.

CVDNOR-materialet inneholder ikke informasjon om livsstilsfaktorer. Noe av forskjellen kan derfor trolig forklares av at hjertepasienter med høy utdanning lever sunnere.

– Inaktivitet, røyking og høy BMI er kjente risikofaktorer for hjertesvikt. Vi vet at dette er mer utbredt blant personer med lavere utdannelse, sier Tell.

(saken fortsetter under)

LES OGSÅ:

Over en av fire får hjertesvikt etter akutt hjerteinfarkt

Både kvinner og menn

Forskerne kunne ikke påvise noen kjønnsforskjeller i hvordan utdannelsesnivået påvirket risikoen for hjertesvikt etter hjerteinfarkt. De med lavere utdannelse får sjeldnere PCI-behandling ved hjerteinfarkt enn de med høyere utdannelse, men selv da forskerne kun inkluderte pasienter som hadde fått slik utblokking var risikoen for hjertesvikt høyest i gruppa med lav utdannelse.

– Dette er også en indikasjon på at forskjellen ikke skyldes behandlingsforskjeller i akuttfasen, men at andre faktorer knyttet til forebygging av ny hjerte- og karsykdom har betydning. Pasienter med lav utdannelse hadde nesten dobbelt så høy risiko for å få et nytt hjerteinfarkt i oppfølgingstida sammenlignet med de med høyere utdannelse. Dette støtter teorien om at disse pasientene ikke gjør det som trengs for å forebygge ny hjerte- og karsykdom, skriver forskerne i tidsskriftartikkelen, som ble publisert i European Journal of Preventive Cardiology i sommer.

Leave a reply