– Kvinner som fikk autoimmun diabetes i voksen alder hadde like høy absolutt risiko for hjerteinfarkt som menn med livsstilsdiabetes, sier NTNU-forsker Lars Erik Laugsand.

Funnene stammer fra en studie Laugsand og kollegene nylig har fått publisert i det høyt ansette medisinske tidsskriftet Journal of Internal Medicine. Det er data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag som er brukt som utgangspunkt for forskningen.

Diabetes type 1,5

207 av de 62 995 inkluderte deltakerne fra HUNT2 i 1995–1997 hadde fått autoimmun diabetes i voksen alder. Autoimmun diabetes innebærer at immunforsvaret til kroppen angriper cellene som produserer insulin, noe som kan påvises ved å måle autoantistoffer i blodet. Den vanligste formen for diabetes, diabetes type 2, skyldes derimot ikke autoimmunitet, men en usunn livsstil som gir kronisk høyt blodsukker og svekker kroppens evne til både å produsere og å respondere på insulin.

LADA er den vanligste formen for autoimmun diabetes, og utgjør sannsynligvis rundt 10 % av alle diabetestilfeller i Norge. LADA forveksles ofte med og feildiagnostiseres som type 2-diabetes. Det skyldes at utviklingen skjer mer gradvis enn ved klassisk type 1-diabetes, som er autoimmun diabetes som oftest oppstår i barndommen. Derfor omtales LADA også ofte som diabetes type 1,5. Den nye NTNU-studien er den første store som har sett på risikoen for hjerteinfarkt hos voksne hvor autoimmun diabetes er bekreftet med blodprøver. Alle som fikk påvist antistoffer og hadde fått diabetesdiagnosen etter at de fylte 35 år ble klassifisert med autoimmun diabetes.

Mer enn tredoblet risiko

– 26 av de 207 deltakerne med autoimmun diabetes fikk hjerteinfarkt innen utgangen av 2008. Dermed var risikoen dobbelt så høy som for personer uten diabetes. Dette gjaldt selv etter at analysene ble justert for forskjeller mellom gruppene når det gjaldt alder, kjønn, sivilstatus, utdanningsnivå, diabetes i familien, røyking, BMI og de tradisjonelle risikofaktorene for hjerte- og karsykdom, sier Laugsand.

Da forskerne så nærmere på datamaterialet fant de imidlertid at den økte risikoen først og fremst gjaldt for kvinner med autoimmun diabetes. Disse kvinnene hadde mer enn tredoblet risiko sammenlignet med kvinner uten diabetes. Menn med autoimmun diabetes hadde ikke statistisk signifikant høyere risiko enn menn uten diabetes.

– Vi kjenner ikke årsaken til disse kjønnsforskjellene. Funnene våre kan tyde på at kvinner med autoimmun diabetes bør behandles mer intensivt enn i dag, men resultatene må bekreftes i andre studier, sier Laugsand.

145 av de 207 deltakerne som fikk diagnosen autoimmun diabetes i voksen hadde LADA. Det ble definert på bakgrunn av de ikke hadde blitt behandlet med insulin det første året etter at de fikk diagnosen. Også for kvinner med LADA var risikoen for hjerteinfarkt tredoblet sammenlignet med kvinner uten diabetes, men etter justering for andre variabler ble sammenhengen svekket nok til at den ikke lenger var statistisk sikker. Menn med LADA hadde ikke økt risiko for hjerteinfarkt.

Samme risiko som ved livsstilsdiabetes

Forskerne viste videre at risikoen for hjerteinfarkt var tilnærmet akkurat like forhøyet ved autoimmun diabetes som ved diabetes type 2. Kvinner med autoimmun diabetes hadde imidlertid 50 % høyere risiko enn kvinner med diabetes type 2, mens autoimmun diabetes var koblet til 33 % lavere risiko enn type 2-diabetes hos menn. Forskerne understreker at akkurat disse funnene er forbundet med statistisk usikkerhet, ettersom det var få personer med hjerteinfarkt i hver av gruppene.

Men i absolutte tall tyder studien på at 14,6 av 1000 kvinner som har utviklet autoimmun diabetes i voksen alder vil rammes av hjerteinfarkt i løpet av et tilfeldig år. Det tallet er vesentlig høyere enn for menn med autoimmun diabetes (10,3) og kvinner med diabetes type 2 (10,0), og sammenlignbart med for menn med diabetes type 2 (13,3). Kvinner uten diabetes vil kun oppleve 2,3 hjerteinfarkt per 1000. personår, mens insidensraten for menn uten diabetes er 4,5 per 1000. personår.

Risikoen viste seg videre å være ekstra forhøyet for diabetespasienter med høyere langtidsblodsukker enn 7 %. Dette gjaldt både ved autoimmun diabetes og type 2-diabetes. Risikoen hang også sammen med hvor lenge man hadde hatt diabetesdiagnosen.

Leave a reply