Høy hvilepuls er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Hjerte- og karsykdom kan øke faren for selvmord. Både en stor helseundersøkelse fra Taiwan og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser nå en signifikant sammenheng mellom høyere hvilepuls og økt risiko for selvmord, og forskerne har undersøkt om hjerte- og karsykdom kan forklare sammenhengen.

74 922 nordtrøndere som deltok i den første utgaven av HUNT mellom 1984 og 1986 ble inkludert i analysene. 188 av dem begikk selvmord i løpet av oppfølgingsperioden, og ti slag høyere hvilepuls var forbundet med 24 % økt risiko for selvmord. Det innebar at personer med en hvilepuls høyere enn 90 slag i minuttet hadde mer enn dobbelt så høy risiko for å ta sitt eget liv sammenlignet med de som hadde en hvilepuls mellom 60 og 69. Sammenhengen var like sterk blant friske personer som blant personer som hadde hjertesykdom, brukte forebyggende medisiner og/eller hadde gjennomført hjertekirurgi, og ble heller ikke markant redusert da forskerne justerte analysene for livsstilsfaktorer og sosiale variabler som kunne ha spilt en rolle.

Sammenhengen mellom hvilepuls og selvmord var også signifikant, men noe svakere i den taiwanske undersøkelsen, som inkluderte hele 533 000 personer og 569 selvmord. Justering av analysene endret ikke resultatet i vesentlig grad. I denne befolkningsgruppa spilte imidlertid hjertesykdom inn i langt større grad enn hos nordtrønderne, og for hvert tiende slag høyere hvilepuls var selvmordsfaren doblet hos deltakere som hadde, var blitt opererert for eller brukte medisiner mot hjerte- og karsykdom. Forskerne spekulerer i at høyere hvilepuls i denne undergruppa indikerer en mer alvorlig form for hjertesykdom, og at dette kan øke risikoen for å begå selvmord. Hos personer uten hjertesykdom var det ingen signifikant sammenheng mellom høyere hvilepuls og økt selvmordsrisiko i den taiwanske delen av studien.

Studien viser dermed at høy hvilepuls forbindes med økt selvmordsrisiko uavhengig av en rekke andre faktorer som røyking, BMI, bruk av blodtrykksmedisiner, utdanningsnivå, angst og depresjon, sivilstatus, fysisk aktivitet og tidligere hjerte- og karsykdom. Forskerne spekulerer i om sammenhengen kan skyldes at felles genvarianter disponerer for både selvmordsrisiko og høy hvilepuls, for eksempel gjennom å forstyrre balansen av signalstoffet serotonin, som blant annet regulerer humør og søvn og brukes i behandlingen av depresjon. Faktorer de ikke kunne kontollere for i studien, som impulsivitet og aggresjon, kan også henge sammen med både hvilepuls og selvmordsrisiko og dermed påvirke sammenhengen. Samtidig utelukker ikke forskerne at diabetes, hjerte- og karsykdom eller andre sykdommer som oppstod på et senere tidspunkt enn befolkningsundersøkelsene har påvirket selvmordsrisikoen.

Leave a reply